Nawigacja

Książki – Kraków

Z Kielc na Westerplatte. Losy obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej

  • Z Kielc na Westerplatte. Losy obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej
    Z Kielc na Westerplatte. Losy obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej

Jakub Mularczyk, Z Kielc na Westerplatte. Losy obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej, Kielce 2022, 64 s., ISBN 978-83-8229-572-6

Broszura Delegatury IPN w Kielcach

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży

Westerplatte – miejsce, które zapisało się w pamięci wielu pokoleń Polaków heroiczną walką, podjętą 1 września 1939 r. przez stacjonujących tam żołnierzy. Blisko połowa załogi, która stała się uczestnikami pierwszej bitwy II wojny światowej pochodziła z Kielc i Kielecczyzny. Byli to żołnierze 2. Dywizji Piechoty Legionów. W marcu i kwietniu 1939 r., wybrani przez dowództwo, najlepsi żołnierze wyruszyli z Kielc na Westerplatte. Z osiemdziesięcioosobowej grupy żołnierzy, sześćdziesięciu dziewięciu stanowili „Czwartacy”.

Na wypadek wojny otrzymali rozkaz bronić się przez 12 godzin. Wytrzymali prawie 7 dni, bez żadnej pomocy z zewnątrz. Ich bohaterska obrona wykorzystywana była jako środek motywujący dla polskich żołnierzy, stawiających opór Niemcom w innych częściach kraju. Ich heroiczny czyn stał się symbolem największego poświęcenia i oddania sprawie polskiej. To ich historię przypomina Jakub Mularczyk.

Niniejsza publikacja prezentuje losy żołnierzy 2. Dywizji Piechoty Legionów od momentu, kiedy zameldowali się na Westerplatte, poprzez 7 dni walki, wojenne losy, zmagania z komunistycznym aparatem represji i funkcjonowanie w PRL-owskiej rzeczywistości. Warto dodać, że większość obrońców Westerplatte została doceniona dopiero na początku III RP. Znaczna część pośmiertnie.

W 2021 r. w Kielcach, z inicjatywy ks. bp. Mariana Florczyka, powstał Społeczny Komitet „Pamiętamy o westerplatczykach”. Głównym celem Komitetu jest przywracanie pamięci o westerplatczykach pochodzących z Kielecczyzny. W jego skład weszli: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Kuria Diecezjalna w Kielcach, Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach, 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Prezydent Miasta Kielce oraz Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty. Od 2022 r. partnerami przedsięwzięcia są: Dowódca Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz Komendant Wojewódzki Policji. Komitet zorganizował dotąd wiele wydarzeń służących realizacji postawionego celu, m.in.: konkursy, rajdy, prelekcje, wystawy. Na szczególną uwagę zasługuje „Rajd Rowerowy im. Westerplatczyków”, którego uczestnicy w ciągu pięciu dni pokonują ponad 500–kilometrową trasę z Kielc do Gdańska. W ten sposób oddając cześć i hołd żołnierzom z Kielecczyzny.

Powstanie Komitetu stało się inspiracją do szerszego zajęcia się tematem żołnierzy 2. Dywizji Piechoty Legionów, w tym kieleckiego 4. Pułku Piechoty Legionów. Celem autora publikacji było upowszechnienie wiedzy na temat losów kieleckiej załogi na Westerplatte. Nieliczni mieszkańcy woj. świętokrzyskiego zdają sobie bowiem sprawę z faktu, iż znaczna część bohaterskich obrońców Westerplatte pochodziła z ich regionu. Zgromadzony materiał, pochodzący z przeprowadzonych kwerend, zebranych relacji i dokumentów, stał się podstawą niniejszej publikacji. Na jej końcu przedstawiono sylwetki pięciu wybranych westerplatczyków, którzy najpełniej uosabiają losy bohaterów.

do góry