Nawigacja

Broszury edukacyjne i dodatki prasowe do pobrania (PDF)

Nasza Historia – Świętokrzyskie. Dodatek prasowy [PDF]

Wydawnictwo Delegatury IPN w Kielcach w związku z międzynarodową konferencją naukową o formacjach policyjnych

W numerze:

 • Formacje policyjne odgrywały bardzo ważną rolę w historii Polski
  Z dr. Waldemarem Cisowskim, dziekanem wydziału prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach rozmawia Tomasz Trepka
  Wspólnie z Delegaturą IPN w Kielcach i Winnickim Instytutem Kooperatywnym zorganizowaliśmy trzy międzynarodowe konferencje naukowe poświęcone tematyce zbrodni sądowych oraz dwie dotyczące formacji policyjnych w Polsce i innych krajach europejskich. Liczba prelegentów i zainteresowanie słuchaczy świadczą o tym, że problematyka ta jest wciąż aktualna.
 • Grażyna Szkonter, Sylwetki funkcjonariuszy Policji Państwowej szczególnie zasłużonych dla tej formacji
  Można wymienić wielu funkcjonariuszy oraz wiele funkcjonariuszek, których służba zostawiła znaczący ślad w historii Policji Państwowej. Pochodzili z różnych środowisk, ale mieli ogromną determinację i zapał do pracy w nowoczesnej formacji bezpieczeństwa, ponad wszelkimi podziałami społecznymi i politycznymi.
 • dr Piotr Hac, Policja Państwowa wobec zagrożenia wojennego w 1939 roku
  Wybuch II wojny światowej pokazał, że w warunkach prowadzenia przez agresora faktycznych działań hybrydowych wobec Polski, w strukturach Policji Państwowej pojawiło się wiele istotnych problemów. Na funkcjonariuszy nałożono szereg nowych obowiązków, którym musieli sprostać.
 • dr Tomasz Domański, Działalność antyniemiecka policjantów granatowych i kryminalnych w Kielcach w okresie II wojny światowej
  Większość funkcjonariuszy zaangażowanych w działania przeciwko niemieckiemu okupantowi związana była z Polskim Państwem Podziemnym, Armią Krajową i innymi organizacjami. Zwiększony akces do struktur konspiracyjnych nastąpił w połowie 1944 r., co wynikało przede wszystkim z ówczesnej sytuacji frontowej i pewnego rozprzężenia okupacji niemieckiej.
 • dr Marta Paszek, Organizacja i funkcjonowanie Milicji Obywatelskiej (1944-1955) w świetle przepisów
  Milicja Obywatelska w pierwszej dekadzie Polski Ludowej była integralną częścią organów bezpieczeństwa publicznego, zaangażowaną w budowę systemu komunistycznego. W początkowym okresie strukturę jednostek MO i jej liczebność określono sugerując się przedwojennym modelem organizacyjnym Policji Państwowej, choć tworzona formacja miała być „nowa w treści i formie”.
 • dr Dariusz Palacz, Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej. Miejsce w aparacie represji województwa kieleckiego
  „Władza ludowa” dążyła do rozbudowy aparatu represji, którego głównym zadaniem była obrona i utrwalanie komunizmu. Temu m.in. miała służyć podjęta 21 lutego 1946 r. uchwała Rada Ministrów, upoważniająca ministra bezpieczeństwa publicznego do zorganizowania przy Milicji Obywatelskiej nowej formacji tj. Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej.
 • dr Marzena Grosicka, W służbie… komunistycznej propagandy. Indoktrynacja Milicji Obywatelskiej
  Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW wydawał fachowe czasopismo „Służba MO”. Przepojone komunistyczną propagandą teksty, miały pełnić rolę ideologicznego przewodnika dla funkcjonariuszy. Choć część środowiska milicyjnego po powstaniu NSZZ „Solidarność” włączyła się nurt przemian demokratycznych, proces ten po wprowadzeniu stanu wojennego został zatrzymany.
do góry