Nawigacja

Książki – Kraków

Do prześladowania nie daliśmy powodu… Materiały z sesji poświęconej procesowi Kurii krakowskiej

Do prześladowania nie daliśmy powodu… Materiały z sesji poświęconej procesowi Kurii krakowskiej, pod red. Ryszarda Terleckiego, Kraków 2003, s. 208 + 4 nlb

Nakład u wydawcy wyczerpany, informacje: dystrybucja@vistulana.pl tel. 0-12.411.47.36

Małopolska to teren bodaj najaktywniejszych działań konspiracyjnych skierowanych przeciw władzy komunistycznej. Dlatego właśnie w Krakowie, mieście bliskim Kościołowi, przesyconym patriotyczną tradycją, przygotowano prowokację skierowaną przeciw duchowieństwu, w którym upatrywano główną siłę sprzeciwu wobec sowietyzacji narodu. W tekstach składających się na publikację podjęto wątek śledztwa i tzw. procesu Kurii krakowskiej z roku 1953, dla których szerszy kontekst tworzą artykuły poruszające temat postaw krakowskiego duchowieństwa w ówczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej oraz teksty oświetlające same uwarunkowania, powstałe w wyniku nastania reżimu komunistycznego, wpływające na kontakty duchowieństwa w ogóle, a krakowskiego w szczególności ze środowiskiem artystycznym czy emigracyjną Radą Polityczną. Prostowanie zafałszowań utrwalonych w świadomości społecznej, wyjaśnianie tzw. białych plam z dziejów małopolskiego Kościoła katolickiego, polemiki z narosłą przez lata literaturą tematu, bogactwo niedostępnych dotąd źródeł oraz indeks nazwisk i pseudonimów – to atuty tej cennej publikacji, gromadzącej wyniki badań krakowskich naukowców z Papieskiej Akademii Teologicznej i Instytutu Pamięci Narodowej. Publikacja wydana wspólnie z IPN.Spis treści

• Wprowadzenie (Janusz Kurtyka)
• Między „Porozumieniem” a „Non possumus” (ks. Jan Związek)
• Non possumus. Linia obrony biskupów polskich przed skutkami dekretu „O obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych” z 9 II 1953 (bp Tadeusz Pieronek)
• Zmagania biskupów katowickich z ubezwłasnowolnieniem społeczeństwa na Śląsku (luty 1945 – listopad 1952) (ks. Janusz Wycisło)
• Pasterz i Archidiecezja Krakowska z lat 1951-1962. Próba systematyzacji zjawisk (ks. Andrzej Pankowicz)
• Dwa listy prymasa Stefana Wyszyńskiego do ks. Stanisława Jasińskiego, scholastyka Kapituły Katedralnej na Wawelu z grudnia 1952 roku (ks. Jacek Urban)
• Rewizje w Kurii krakowskiej i ich konsekwencje (Marek Lasota)
• „...Jesteś księdzem więc musisz być wrogiem...”. Przebieg tzw. procesu Kurii krakowskiej (21-27 I 1953) (Filip Musiał)
• Akcja łączności z krajem emigracyjnej Rady Politycznej (Wojciech Frazik)
• Uwięzienie i powtórne wygnanie arcybiskupa Eugeniusza Baziaka (Ryszard Terlecki)
• Propaganda komunistyczna w czasie tzw. procesu Kurii krakowskiej (Jarosław Szarek)
• Środowiska artystyczne a proces Kurii krakowskiej (Dorota Koczwańska-Kalita)

 

Gdzie kupić publikacje:

Kraków

do góry