Nawigacja

Konferencje naukowe

Międzynarodowa konferencja naukowa „Formacje policyjne w Polsce na tle europejskich służb powołanych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego” – Kielce, 30 maja 2022 (zgłoszenia do 31 marca)

Delegatura IPN w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Formacje policyjne w Polsce na tle europejskich służb powołanych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego”. Obrady zaplanowano na 30 maja 2022 r. w Audytorium Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych przy ul. Jagiellońskiej 109 A w Kielcach.

Termin zgłoszenia udziału w konferencji upływa 31 marca 2022 r. Tekst referatu należy przesłać do 30 kwietnia. Organizatorzy zapewniają publikację książki będącej efektem konferencji, która ukaże się drukiem. W związku z tym pełne teksty w języku polskim, uzupełnione o rezultaty dyskusji, należy przesłać do sekretarzy konferencji do 30 czerwca.

Cele konferencji koncentrują się wokół wymiany poglądów, opinii i doświadczeń przedstawicieli świata nauki oraz europejskich organów policji. Głównym przedmiotem wystąpień będzie analiza i poszerzenie wiedzy o organach porządku publicznego, współpracy z instytucjami wymiaru sprawiedliwości, systemach prawnych oraz zadaniach i roli odgrywanej w polityce umacniania ustroju państwa. Ponadto prezentacja indywidualnych postaw przedstawicieli organów siłowych, również w aspektach regionalnych. Istotna jest również charakterystyka istniejącego dorobku naukowego oraz wskazanie, czy też zweryfikowanie, dostępnych źródeł dotyczących zależności organów policyjnych od prawno-ustrojowego modelu państwa oraz ideologizacji funkcjonariuszy służb policyjnych.

Ważne znaczenie będzie miało także ukazanie wykorzystywania organów policyjnych do eliminowania z życia publicznego jednostek oraz organizacji sprzeciwiających się narzucaniu społeczeństwu niedemokratycznych rozwiązań ustrojowych. Wartością dodaną będzie nakreślenie nowych obszarów badawczych dotyczących tej tematyki.

W zależności od liczby nadesłanych zgłoszeń istnieje możliwość zorganizowania dwudniowej konferencji 30-31 maja 2022 r. (w formie stacjonarnej lub on-line).

Obszary tematyczne

Policja Państwowa w latach 1919-1939

 • Geneza Policji Państwowej i jej rozwój organizacyjny
 • Budowanie struktur porządkowych w poszczególnych częściach II RP
 • Analiza aktów prawnych konstytuujących PP
 • Rola PP w kształtowaniu nowego państwa oraz zapewnieniu porządku publicznego
 • Stan bezpieczeństwa obywateli oraz poziom zaufania do działań PP
 • System przygotowania zawodowego oraz szkoleń w PP
 • Praktyczna działalność PP, strategia, taktyka, wyposażenie, efektywność pracy
 • Pochodzenie społeczne i narodowościowe funkcjonariuszy PP
 • Postawy polityczne, poglądy i świadomość ideowa funkcjonariuszy
 • Sylwetki funkcjonariuszy PP szczególnie zasłużonych dla tej formacji
 • Funkcjonariusze PP jako ofiary zbrodni stalinowskich
 • Represje wobec funkcjonariuszy PP oraz ich rodzin w czasach Polski Ludowej i PRL.
 • Współpraca PP z innymi europejskimi formacjami policyjnymi w zwalczaniu przestępczości
 • Aktywność PP w zwalczaniu wrogich działań wymierzonych w bezpieczeństwo państwa

Formacje policyjne w okresie II wojny światowej na okupowanych ziemiach polskich

 • Polacy w służbach mundurowych innych państw – Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa „Policja Granatowa”, „Policja Kryminalna”
 • Pomiędzy „kolaboracją”, a służbą społeczeństwu
 • Udział „granatowych” funkcjonariuszy w konspiracyjnych strukturach państwa podziemnego oraz innych formacjach partyzanckich
 • Skala sprzeniewierzenia się etosowi funkcjonariusza PP (przestępczość pospolita, świadome wysługiwanie się okupantowi, udział w eksterminacji społeczeństwa)
 • „Policja Granatowa” w powojennej propagandzie
 • Państwowy Korpus Bezpieczeństwa w latach 1939–1945. Struktury, ludzie, zadania

Organy policyjne w kraju zdominowanym przez komunistów. Milicja Obywatelska i jej poszczególne formacje w latach 1945–1990

 • Geneza Milicji Obywatelskiej i jej rozwój organizacyjny
 • Budowanie struktur porządkowych w poszczególnych częściach kraju
 • Analiza aktów prawnych konstytuujących MO
 • Rola MO w kształtowaniu nowego ustroju państwa oraz zapewnieniu porządku publicznego
 • Stan bezpieczeństwa obywateli oraz poziom zaufania do działań MO
 • System przygotowania zawodowego oraz szkoleń w MO
 • Praktyczna działalność MO, strategia, taktyka, wyposażenie, efektywność pracy
 • Pochodzenie społeczne i narodowościowe funkcjonariuszy MO
 • Postawy polityczne, poglądy i świadomość ideowa funkcjonariuszy
 • Sylwetki funkcjonariuszy MO szczególnie zasłużonych dla tej formacji
 • Indoktrynacja polityczna w szeregach MO w czasach Polski Ludowej oraz PRL-u, cele, zadania, formy, efekty, skutki
 • MO, ORMO, ZOMO, ROMO, NOMO – formacje służące społeczeństwu, czy sprawującym władzę?
 • Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej
 • Sport „resortowy”

Policja w latach 1990–2020

 • Geneza Policji, zmiany oraz jej rozwój organizacyjny
 • Przekształcanie struktur porządkowych w poszczególnych częściach kraju
 • Analiza aktów prawnych konstytuujących Policję
 • Rola Policji w kształtowaniu nowego państwa oraz zapewnieniu porządku publicznego
 • Stan bezpieczeństwa obywateli oraz poziom zaufania do działań Policji
 • System przygotowania zawodowego oraz szkoleń w Policji
 • Praktyczna działalność Policji, strategia, taktyka, wyposażenie, efektywność pracy
 • Pochodzenie społeczne i narodowościowe funkcjonariuszy Policji
 • Postawy polityczne, poglądy i świadomość ideowa funkcjonariuszy
 • Sylwetki funkcjonariuszy Policji szczególnie zasłużonych dla tej formacji
 • Wyposażenie oraz wykorzystywanie nowych technologii przez Policję
 • Zmiany w sposobie kierowania jednostką Policji
 • International Police Association (IPA) Polska
 • NSZZ Policji, aspekty prawno-społeczne

Dodatkowe zagadnienia dla prelegentów zagranicznych

 • Transformacja organów policyjnych w poszczególnych państwach europejskich
 • Prawno-ustrojowe modele funkcjonowania organów policyjnych
 • Ideologizacja oraz indoktrynacja polityczna organów policyjnych
 • Wykorzystywanie funkcjonariuszy do walki ze społeczeństwem
 • Funkcjonariusze organów policyjnych jako ofiary władz komunistycznych
 • Problemy rozliczeń (kwestie odpowiedzialności prawnej) w formacjach policyjnych w okresach transformacji prawno-ustrojowych za przestępstwa popełnione przez funkcjonariuszy formacji policyjnych w trakcie służby

Przewodniczący konferencji: naczelnik Delegatury IPN w Kielcach dr Dorota Koczwańska-Kalita; dziekan Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa dr Waldemar Cisowski; prorektor ds. nauki i pracy metodologicznej Winnickiego Instytutu Kooperatywnego dr Ludmiła Dybczuk.

Sekretarze konferencji: dr Dariusz Palacz (tel. 600 361 495, darek.palacz@wp.pl), dr Marzena Grosicka (tel. 41 340 50 67, marzena.grosicka@ipn.gov.pl).

Zgłoszenia wraz z podaniem tematu wystąpienia i tekstem referatu w języku polskim prosimy nadsyłać na adres:

Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 109 A, 25-734 Kielce

Tel. 041 345 13 13

e-mail: darek.palacz@wp.pl lub marzena.grosicka@ipn.gov.pl

do góry