Nawigacja

Broszury edukacyjne i dodatki prasowe do pobrania (PDF)

Nasza Historia – Świętokrzyskie. Dodatek prasowy [PDF]

Wydawnictwo Delegatury IPN w Kielcach dotyczące wsi kieleckiej wobec komunistycznego totalitaryzmu.

W numerze

 • „Opór, przetrwanie, przystosowanie. Wieś kielecka wobec komunistycznego totalitaryzmu”
  Rozmowa z dr. Ryszardem Śmietanką-Kruszelnickim z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach
 • Dr Tomasz Domański, „Okaleczona wieś. Obraz wsi kieleckiej po sześciu latach okupacji niemieckiej”
  Niemiecka polityka masowego terroru i grabieży ekonomicznej prowadziła także do niezwykle negatywnych postaw społecznych, które  objawiały się stępieniem norm moralnych i atomizacji społecznej. Znacznie poszerzył się także margines zachowań patologicznych.
 • Robert Piwko, „>>Pustynia w sercu Polski…<<. Wieś sandomierska w II połowie 1944 roku”
  W końcowej fazie II wojny światowej mieszkańcy Sandomierszczyzny znaleźli się w szczególnie trudnym położeniu. W latach 1939-1944 sandomierskie wsie były eksploatowane przez niemieckie władze okupacyjne. Latem 1944 r. na tych terenach doszło do ciężkich walk zbrojnych z udziałem Armii Czerwonej nacierającej spod Lwowa i Wehrmachtem broniącym swoich pozycji.
 • Dr Marzena Grosicka, „Polska ma być demokratyczna! O taką Polskę walczyli chłopi”
  Terror stosowany wobec działaczy PSL w okresie poprzedzającym wybory do Sejmu z 19 stycznia 1947 r. był ogromny. Dotykał on nie tylko przywódców, ale także szeregowych członków. Władze państwowe ograniczały też aktywność niezależnych ludowców podejmując działania administracyjne i stosując utrudnienia organizacyjne.
 • Dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, „Walka i opór. Społeczności wiejskie bazą podziemia antykomunistycznego”
  Najważniejszym powodem, dla którego z bronią w ręku występowano przeciwko władzy komunistycznej, była walka o niepodległą i suwerenną Polskę. Zdecydowana większość członków podziemia nie wdawała się w pogłębione dyskusje ideowo-polityczne, a walkę o suwerenność i niepodległość utożsamiała z koniecznością pozbycia się z kraju Armii Czerwonej oraz zwalczaniem „nowego ustroju” proponowanego przez komunistów.
 • Ks. Dr Tomasz Gocel, „Wieś kielecka w źródłach kościelnych. Z Archiwum Diecezjalnego”
  Kapitalnym źródłem dla ukazania skali zniszczeń wojennych miejsc kultu na wsi oraz strat duchowieństwa pracującego wśród ludności wiejskiej są rozpisane na terenie diecezji kieleckiej zaraz po wojnie dwie ankiety dotyczące szkód wojennych; stosunkowo obszerny materiał pozwolił na całościowe ujęcie zniszczeń oraz strat wśród księży i wiernych poszczególnych parafii.

 

do góry