Nawigacja

Komunikaty

Ogłoszenie OIPN-KŚZpNP w Krakowie

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, działając na podstawie art. 53m  Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tj. z dnia 20 stycznia 2021 r., Dz. U. z 2021 r., poz. 177, z późn. zm.), ogłasza nabór kandydatów na członków Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Krakowie.

Członkowie Komitetu powołani przez Prezesa IPN-KŚZpNP tworzą gremium sprawujące funkcję opiniodawczo-doradczą, mające na celu inicjowanie i koordynację działań związanych z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci związanych z dziejami walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także miejsc walk i męczeństwa innych narodów na obszarze podległym Oddziałowi IPN-KŚZpNP w Krakowie.

W skład komitetu mogą wejść w szczególności przedstawiciele właściwego terytorialnie wojewody, wojewódzkiego konserwatora zabytków, uczelni i innych instytucji związanych z zagadnieniami pamięci narodowej, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych, których przedmiot działalności jest związany z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, w tym fundacji kombatanckich oraz stowarzyszeń kombatanckich w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. z dnia 16 września 2021 r., Dz. U. z 2021 r., poz. 1858). Kandydaci mogą zgłaszać swój akces samodzielnie lub być rekomendowani przez właściwe urzędy, instytucje lub organizacje.

Komitet działa w oparciu o regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezesa IPN-KŚZpNP w sprawie regulaminu pracy komitetów ochrony pamięci walk i męczeństwa utworzonych przy oddziałach IPN-KŚZpNP. Praca w Komitecie ma charakter społeczny.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w formie pisemnej osobiście bądź drogą pocztową do sekretariatu Dyrektora Oddziału IPN-KŚZpNP w Krakowie: ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków (tel. 12 426 21 35, fax. 12 421 11 00) lub w formie elektronicznej na adres: oddzial.krakow@ipn.gov.pl – w terminie do dnia 13 maja 2022 r.

do góry