Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Krakowie (stan na sierpień 2022 r.)

Śledztwa w toku

Zbrodnie komunistyczne

1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji z powodu przynależności do określonej grupy politycznej, w postaci fizycznego znęcania się przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, a to Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Sączu w okresie od września 1948 roku do listopada 1948 roku w Nowym Sączu nad znajdującym się w stanie bezradności Stanisławem K. celem uzyskania określonej treści wyjaśnień (S 72.2021.Zk).

Gromadzone są dokumenty archiwalne odzwierciedlające przebieg postępowania karnego prowadzonego na przestrzeni 1948 roku przeciwko Stanisławowi K.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na znęcaniu się fizycznym i psychicznym nad Michałem S. w okresie od 29 sierpnia 1947r. do 8 listopada 1947r. w Bochni przez funkcjonariuszy PUBP w Bochni (S 54.2021.Zk).

W sprawie zlecono kwerendę w celu odnalezienia dokumentów dotyczących pozbawienia wolności Michała S. Przeprowadzane są oględziny akt dotyczących tej sprawy oraz akt osobowych sędziów i prokuratorów, którzy pozbawili wolności wymienionego oraz funkcjonariuszy UB, którzy go przesłuchiwali.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwach obywateli polskich dokonanych w trakcie prób przekroczenia granicy czechosłowacko-austriackiej w latach 1948-1989 dokonanych przez funkcjonariuszy komunistycznych Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, które to działanie stanowiło prześladowanie z powodów politycznych ludności cywilnej w ramach działań totalitarnych państwa komunistycznego
(S 48.2016.Zk).

W toku śledztwa zgromadzono dostępną dokumentację dotyczącą przypadków przekraczania przez obywateli polskich granicy pomiędzy Czechosłowacją a Austrią i RFN. Dokonano oględzin odnalezionych i przesłanych akt przez Oddziałowe Archiwum IPN w Krakowie. W poczet materiałów śledztwa włączono dokumentację dotyczącą przedstawionych wyżej zdarzeń przekazaną przez Czeski Urząd Dokumentacji i Badania Zbrodni Komunizmu (tzw. UDV). Przesłuchano w charakterze świadków osoby najbliższe dla pokrzywdzonych, którzy zginęli przy próbie przekraczania granicy. W trakcie postępowania sporządzono także listę żołnierzy czechosłowackich brygad Straży Granicznej pełniących służbę w czasie, w którym ponieśli śmierć obywatele polscy. Wymienieni przesłuchani zostali w drodze pomocy prawnej przez czeskie i słowackie organy ścigania. Wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów Lubomirowi S. odpowiedzialnemu za nadzór nad funkcjonowaniem Straży Granicznej CSRS w latach 1961-65. Obecnie zainicjonowana została procedura zmierzająca do tymczasowego aresztowania wymienionego w drodze Europejskiego Nakazu Aresztowania.

4. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji z powodu przynależności do określonej grupy politycznej, w postaci fizycznego znęcania się przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, a to Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie w okresie od dnia 16 listopada 1950 roku do dnia 31 stycznia 1951 roku w Krakowie nad znajdującym się w stanie bezradności Stefanem K. celem uzyskania określonej treści wyjaśnień (S 63.2021.Zk).

W sprawie gromadzona jest dokumentacja archiwalna dotycząca prowadzonego w przeszłości postępowania karnego. Prowadzone pozostają również przedsięwzięcia zstępnych osadzonego w przeszłości Stefana K.

5. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji z powodu przynależności do określonej grupy politycznej, w postaci fizycznego znęcania się przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, a to Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białej Krakowskiej w okresie od dnia 22 listopada 1950 roku do dnia 9 lutego 1951 roku w Białej Krakowskiej (obecnie w Bielsku-Białej) nad pozbawionymi wolności, a tym samym znajdującymi się w stanie bezradności Henrykiem K. oraz Franciszkiem B. celem zmuszenia ich do złożenia określonej treści wyjaśnień (S 65.2021.Zk).

Gromadzone pozostają dokumenty archiwalne dotyczące prowadzonego w przeszłości postępowania karnego przeciwko wyżej wymienionym. Prowadzone pozostają przedsięwzięcia z udziałem zstępnych osądzonych w przeszłości osób.

6. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego poprzez bezprawne pozbawienie wolności Andrzeja Ch., Roberta K., Piotra L. i Andrzeja T. w okresie od 5 lutego 1982 roku do 27 marca 1982 roku oraz Henryka M. w okresie od 4 lutego 1982r. do 7 grudnia 1982r. w Zielonej Górze na czas powyżej 7 dni (S 49.2021.Zk).

W chwili obecnej trwa kwerenda w Archiwum IPN celem odnalezienia dokumentów. Przeprowadzane są oględziny ujawnionych akt i akt osobowych sędziów i prokuratorów stosujących areszt. Ponadto w sprawie przesłuchiwani są świadkowie oraz przeprowadzono okazanie plansz ze zdjęciami funkcjonariuszy MO, którzy mieli bić pokrzywdzonego Andrzeja T. W sprawie zachodzi konieczność wystąpienia do Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetów prokuratorom, którzy stosowali tymczasowe aresztowanie.

7. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności Stanisława K. (S 52.2021.Zk).

W niniejszej sprawie realizowane są czynności zmierzające do ustalenia pełnych informacji dotyczących prokuratorów i sędziów odpowiedzialnych za bezprawne pozbawienie wolności Stanisława K. w okresie obowiązywania stanu wojennego.

8. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie Józefa O. ps. "Lotny" oraz Edwarda Sz. ps. "Łotr" członków oddziału partyzanckiego „Wiarusy” w dniu 30 maja 1948 roku w Tylmanowej (S 37.2021.Zk).

Z dokonanych ustaleń wynika, że Józef O. i Edward Sz. Zostali pozbawieni życia, śmiertelnie postrzeleni przez funkcjonariuszy PUBP w Nowym Targu. Z uzyskanych w śledztwie dokumentów, w szczególności zapisów ujawnionych w „Ewidencji zmarłych pochowanych na cmentarzu komunalnym w Nowym Targu” ujawniono prawdopodobne miejsce pochówku w/w. W toku prac poszukiwawczych ujawniono szczątki dwóch osób, które zostały ekshumowane. W toku śledztwa uzyskano protokoły z badań sądowo – lekarskich a nadto kontynuowane są czynności zmierzające do ostatecznej identyfikacji pokrzywdzonych.

Uzyskanie materiału porównawczego do badań genetycznych pozwoli na opracowanie opinii biegłych w tym zakresie a następnie zakończenie postępowania.

9. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na znęcaniu się fizycznym i psychicznym nad pozbawionymi wolności Mikołajem Z., Zygmuntem S., Piotrem K., Lucjanem T. i Wojciechem D. w okresie od 29 listopada 1948r. do 2 maja 1949r. przez funkcjonariuszy PUBP w Olkuszu w celu wymuszenia zeznań (S 58.2021.Zk).

W sprawie prowadzona jest kwerenda w celu odnalezienia akt oraz przesłuchiwani są świadkowe. Ponadto przeprowadzane są oględziny akt w tym akt osobowych funkcjonariuszy UB, którzy przesłuchiwali wymienionych a także prokuratorów i sędziów, którzy ich pozbawili wolności.

10. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na bezprawnym pozbawieniu wolności: Wojciecha L., Mariana Cz., Marka F. i Jerzego Ch. przez wiceprokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Zielonej Górze - Reginę G. oraz również bezprawnego pozbawienia wolności Waldemara C. i Romana B. przez wiceprokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Zielonej Górze - Lucjana O. (S 80.2021.Zk).

W dalszej fazie śledztwa wyłączono do odrębnego postępowania materiały dotyczące zbrodni komunistycznych popełnionych w marcu 1982 r., przez funkcjonariusza państwa komunistycznego - wiceprokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Zielonej Górze Lucjana O. na szkodę Romana B. i Waldemara C. Śledztwo w tym zakresie zostało umorzone na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk – wobec śmierci sprawcy w/w czynów. Ustalono, iż Regina G., która zastosowała w 1982 r. tymczasowe aresztowania wobec Wojciecha L., Mariana C., Marka F. i Jerzego C. żyje, jest prokuratorem w stanie spoczynku. Prowadzone są dalsze czynności zmierzające do ukierunkowania postępowania ad personam.

11. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na znęcaniu się fizycznym i psychicznym nad pozbawionym wolności Pawłem D. w okresie od 6 stycznia 1947r. do 10 lutego 1947r. przez funkcjonariuszy PUBP w Nowym Sączu w celu wymuszenia zeznań (S 32.2022.Zk).

W chwili obecnej trwają kwerendy w Archiwum IPN. Ujawnione akta są poddawane oględzinom. Dokonywane są też oględziny akt funkcjonariuszy UB, sędziów i prokuratorów celem ustalenia sprawców.

12. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie w dniu 14 sierpnia 1946 r. w Tropiu woj. małopolskiego Andrzeja Cz. przez funkcjonariuszy MO, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego w związku z podejrzeniem o przynależność do antykomunistycznego ugrupowania zbrojnego (S 33.2022.Zk).

W toku śledztwa przesłuchano w charakterze świadka członka rodziny pokrzywdzonego. Zlecono kwerendę materiałów archiwalnych w celu ujawnienia dokumentów związanych ze sprawą.

13. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, wyrażającą się w indywidualnym naruszeniu praw człowieka, a w szczególności prawa do wolności osobistej i nietykalności oraz prawa do uczciwego procesu poprzez przekroczenie uprawnień i stosowanie represji polegających na pozbawieniu wolności w okresie od 2 września 1947 r. do 5 października 1951 r. w Białej Krakowskiej, Krakowie i innych miejscowościach Stanisława W. przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie oraz Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego poprzez zastosowanie tymczasowego aresztowania, a następnie skazanie na karę 5 lat więzienia za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego pokrzywdzonego, w wyniku czego pokrzywdzony został pozbawiony wolności na czas powyżej 7 dni, (S 23.2022.Zk).

W toku śledztwa przesłuchano w charakterze świadka córkę pokrzywdzonego. Gromadzone są również dokumenty dotyczące przebiegu postępowania w którym wydano wyrok skazujący.

14. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji z powodu przynależności do określonej grupy politycznej, w postaci fizycznego znęcania się w okresie od bliżej nieustalonego dnia lipca 1949 roku do dnia 14 października 1949 roku w Krakowie przez funkcjonariuszy pełniących obowiązki w nieustalonej jednostce Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego nad znajdującym się w stanie bezradności Bolesławem B., celem uzyskania od wymienionego określonej treści wyjaśnień (S 30.2022.Zk).

Gromadzone są dokumenty archiwalne odzwierciedlające przebieg postępowania karnego na przestrzeni 1949 roku przeciwko Bolesławowi B.

 

Zbrodnie nazistowskie

1. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na naruszeniu w okresie od maja 1940 r. do stycznia 1945 r. w Oświęcimiu i innych miejscowościach prawa międzynarodowego stanowiącego zbrodnię przeciwko ludzkości przez przedstawicieli władzy państwa niemieckiego polegającego na pozbawieniu wolności obywateli polskich poprzez osadzenie ich w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz-Birkenau i poddaniu ich tam nieludzkiemu traktowaniu oraz dokonywaniu ich zabójstw, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.

Celem prowadzonego postępowania jest kompleksowe i wszechstronne wyjaśnienie okoliczności przestępstw w zakresie wyznaczonym przez treść art. 297 k.p.k., z uwzględnieniem ustaleń poczynionych dotychczas w postępowaniach karnych obejmujących swoim zakresem czyn będący przedmiotem postępowania.

Tak więc w toku śledztw niezbędne jest poczynienie ustaleń dotyczących:

- organizacji i funkcjonowania obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau w kontekście systemu obozów koncentracyjnych i obozów zagłady funkcjonujących w III Rzeszy Niemieckiej;

- danych osób osadzonych w obozie;

- okoliczności pozbawiania życia osób osadzonych w obozie;

- ilości ofiar obozu (w rozumieniu całkowitej ilości uwięzionych oraz ilości osób zgładzonych);

- systemu pracy przymusowej z wykorzystaniem więźniów obozu;

- czynów zabronionych o charakterze jednostkowym popełnionych na szkodę więźniów obozu;

- eksperymentów medycznych i paramedycznych dokonywanych na więźniach obozu;

- likwidacji obozu i przestępstw popełnionych w związku z jego ewakuacją;

- funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej pełniących służbę w obozie;

- wyników zakończonych postępowań karnych dotyczących przestępstw popełnionych w związku z funkcjonowaniem obozu.

Dla realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2 Ustawy o IPN oraz art. 297 k.p.k. niezbędne jest pozyskanie dla potrzeb postępowania możliwie jak najdokładniejszych danych o potencjalnych źródłach informacji na temat objęty przedmiotem śledztwa.

Z punktu widzenia zasad prawa karnego potencjalny zakres procesowego zainteresowania obejmuje nie tylko dowody w znaczeniu ścisłym (tj. dowody z dokumentów, zeznań świadków, wyjaśnień oskarżonych, opinii biegłych), ale również tzw. informacje o dowodach, czyli wszelkie dane pozwalające na uzyskanie dowodów w rozumieniu procedury karnej. (S 78.2011.Zn).

Uzyskano wstępne tłumaczenie dokumentów wytworzonych przez niemieckie organy ścigania dotyczące zbrodni popełnionych w podobozach KL Auschwitz.

Pozyskano zbiór relacji, złożonych przez byłych więźniów KL Auschwitz w Żydowskim Instytucie Historycznym. Dotyczy on w szczególności zbrodni popełnionych w podobozach. Po uzupełnieniu materiału dowodowego o tego typu relacje możliwe będzie opracowanie decyzji cząstkowych odnoszących się do poszczególnych podobozów KL Auschwitz.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na masowych egzekucjach obywateli polskich w Przegorzałach w latach 1939-1944 dokonanych przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (S 61.2012.Zn).

Na obecnym etapie śledztwa zakończono badania genetyczne szczątków zabezpieczonych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym z uwzględnieniem materiału porównawczego pobranego przez biegłego Instytutu Ekspertyz Sądowych. W toku kwerendy archiwalnej ujawniono materiały dotyczące działalności niemieckiego sądu specjalnego w Krakowie w tym dotyczące osób skazanych na karę śmierci i osadzonych w więzieniu św. Michała w Krakowie. Przedmiotowe materiały są obecnie weryfikowane w odniesieniu do dotychczas zebranych w sprawie dowodów w tym zakresie obejmującym zapisy księgi zmarłych Parafii pw. Wszystkich Świętych w Krakowie. Ponadto trwają czynności zmierzające do ustalenia żyjących krewnych osób, których dotyczą zapisy w w/w księdze zmarłych, a zostały rozstrzelane na mocy wyroków niemieckiego sądu specjalnego w Krakowie.

Ustalone w ten sposób osoby zostały przesłuchane w charakterze świadków, a także pozyskano od nich biologiczny materiał porównawczy do badań genetycznych. Przeprowadzenie badań w tym zakresie powierzono Instytutowi Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Dotychczas nie uzyskano wyniku badań z zakresu genetyki.

W dalszym ciągu kontynuowane są czynności obejmujące analizę materiałów archiwalnych Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie w postaci protokołów sekcji zwłok osób rozstrzelanych na mocy wyroków niemieckich sądów w okresie okupacji w Krakowie.

Śledztwo znajduje się w końcowej fazie. Uzyskanie wyników badań genetycznych pozwoli na opracowanie decyzji merytorycznej.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na dokonaniu zabójstwa Józefa G. w dniu 20 lutego 1943 roku w Krakowie przez funkcjonariuszy władzy państwa niemieckiego. (S 22.2022.Zn).

Niemieckie władze zarzuciły w/w nielegalny ubój i handel mięsem. Wyrokiem niemieckiego sądu w Krakowie Józef G. został skazany na karę śmierci, którą wykonano w nieustalonym miejscu we wskazanym dniu. Miejsce pochówku również nie jest znane.

Na obecnym etapie śledztwa prowadzona jest kwerenda w zasobie archiwalnym IPN oraz poszukiwane są inne źródła dowodowe.

4. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie w październiku 1944 r. w miejscowości Borówna, pow. bocheński 8 osób obywateli polskich, narodowości żydowskiej przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej (S 24.2022.Zn).

Postępowanie prowadzone z zawiadomienia osoby prywatnej. Przedmiotem postępowania jest ustalenie okoliczności zabójstwa 8 obywateli polskich narodowości żydowskiej, którzy w 1944 r. ukrywali się w tzw. bunkrze w gospodarstwie rolnym jednego z mieszkańców wsi Borówna. Osoby te miały należeć do żydowskiej organizacji zbrojnej. Trwa poszukiwanie dokumentów związanych ze zdarzeniem oraz osób, mogących posiadać wiadomości o jego okolicznościach.

5. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na naruszeniu w bliżej nieustalonym dniu od 1939 r. do 1945 r. w Sachsenhausen i innych miejscowościach prawa międzynarodowego przez funkcjonariuszy SS idących na rękę władzy państwa niemieckiego, polegającego na dokonywaniu zabójstw obywateli polskich osadzonych w tamtejszym obozie koncentracyjnym (S 90.2017.Zn).

W toku śledztwa podjęto zakrojone na szeroką skalę czynności poszukiwawcze mające na celu zgromadzenie wszystkich archiwaliów związanych z udokumentowaniem liczby Polaków zamordowanych w obozie koncentracyjnym. W tym celu zwrócono się do polskich i zagranicznych świadków i placówek historycznych.

Równolegle poczynione są działania zmierzające do odszukania osób, które przeżyły obóz i dotychczas żyją w celu uzyskania ich bezpośredniej relacji na temat warunków panujących w obozie i wszystkich okoliczności z tym związanych., a w razie konieczności przesłuchanie  ich najbliższych.

W śledztwie przesłuchano szereg osób, których bliscy byli więźniami obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Jedna z nich Józef H. złożyła osobiście relacje z pobytu w obozie. Do chwili obecnej w wyniku kwerendy archiwalnej wytypowano wszystkie jednostki akt postępowań prowadzonych na terenie kraju przez byłą Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich celem oceny o przeanalizowanie zgromadzonego tam materiału dowodowego.

Od organów państwa niemieckiego uzyskano częściowo odpowiedzi na wnioski o międzynarodową pomoc prawną. Podjęto również działania w celu weryfikacji danych osobowych funkcjonariuszy SS pełniących służbę w obozie.

W ostatnim okresie śledztwa przesłuchano szereg kolejnych osób, których bliscy byli więźniami KL Sachsenhausen, również członków rodzin profesorów, którzy zostali wywiezieni do tego obozu koncentracyjnego w ramach tzw. „Sonderaktion Krakau” mającej miejsce w dniu 6 listopada 1939 roku. Od świadków pozyskano osobiste dokumenty w tym pamiętniki, listy z obozu, kartki zawierające materiał dowodowy

W tym celu trwa opracowanie kolejnych wniosków o przesłuchanie świadków w drodze pomocy prawnej do pozostałych oddziałów IPN w kraju.

Dokonano oględzin kolejnych akt archiwalnych oraz ustalono dalsze dane osobowe przebywających w obozie Polaków, co umożliwi ustalenie czy świadkowie ci obecnie żyją, ewentualnie przesłuchanie na powyższe okoliczności ich krewnych.

W ostatnim okresie czasu do akt postępowania dołączono protokoły przesłuchania kolejnych świadków w tym relację Jana F. na temat pobytu w obozie Karola F., Jana F. na okoliczność pobytu w obozie Franciszka F., Józefa K. na okoliczność pobytu w obozie Józefa M., Józefa K. na okoliczność pobytu w obozie Ireny K. Zlecono przesłuchanie kolejnych świadków. W oparciu o analizę akt sprawy wytypowano także kolejna grupę kilkudziesięciu akt archiwalnych znajdujących się w zasobach Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie oraz Archiwum IPN w Warszawie i zwrócono się o ich udostępnienie na potrzeby śledztwa.

Pozyskano też wydawnictwa Alma Mater, gdzie zawarto szereg publikacji na temat aresztowania 6 lutego 1939r. 170 profesorów krakowskich uczelni w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego w czasie akcji Sonderaktion Krakau i wywiezienia ich do obozu KL Sachsenhausen.

W ostatnim okresie dokonano oględzin 2100 kartotek osób osadzonych w różnych obozach koncentracyjnych i ujawniono kartoteki 380 osób, które przebywały w obozie Sachsenhausen.

W chwili obecnej trwają przesłuchania kilkudziesięciu świadków spośród krewnych osób, które były w tym obozie.

6. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionych w czasie II wojny światowej, dat bliżej nie ustalono, na terenie Połańca i okolicznych miejscowości, polegających na dokonywaniu zabójstw obywateli polskich narodowości żydowskiej, których tożsamości nie ustalono, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (S 10.2022.Zn).

W dalszej fazie śledztwa przesłuchano kolejnych świadków, dokonano oględzin uzyskanych materiałów archiwalnych. Ustalono kolejne osoby, które mogą posiadać istotne dla śledztwa informacje, podjęto czynności zmierzające do ich przesłuchania.   

 

Inne zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodnie wojenne

 

1. Śledztwo w sprawie zabójstwa Stefana M. w dniu 5 marca 1945 roku przez banderowców z UPA w Dyczkowie koło Tarnopola (S 40.2021.Zi).

Opracowano i zlecono tłumaczenie wniosku o międzynarodową pomoc prawna do prokuratury Ukrainy.

do góry