Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Krakowie (stan na sierpień 2023 r.)

Śledztwa w toku

Zbrodnie komunistyczne

1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na znęcaniu się fizycznym i psychicznym nad pozbawionym wolności Zdzisławem W. w okresie od 18 lutego 1948r. do 19 maja 1948r. przez funkcjonariuszy WUBP w Krakowie  w celu wymuszenia zeznań (S 26.2023.Zk).
W sprawie prowadzona jest kwerenda w Archiwum IPN celem odnalezienia akt dotyczących pozbawienia wolności wymienionych oraz funkcjonariuszy UB którzy ich przesłuchiwali oraz sędziów i prokuratorów. Ujawnione akta poddano oględzinom. Ponadto przesłuchiwani są świadkowie – pokrzywdzeni.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na znęcaniu się fizycznym i psychicznym przez funkcjonariusza państwa komunistycznego nad bezprawnie pozbawionym wolności Franciszkiem K. w okresie od 20 października 1948r. oraz nad Zofią P. w okresie od 12 października 1948r w Nowym Targu w celu wymuszenia  zeznań (S 28.2023.Zk).

W sprawie prowadzona jest kwerenda w Archiwum IPN celem odnalezienia akt dotyczących pozbawienia wolności wymienionych oraz funkcjonariuszy UB którzy ich przesłuchiwali oraz sędziów i prokuratorów. Ujawnione akta poddano oględzinom. Ponadto przesłuchiwani są świadkowie – pokrzywdzeni.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwach obywateli polskich dokonanych w trakcie prób przekroczenia granicy czechosłowacko-austriackiej w latach 1948-1989 dokonanych przez funkcjonariuszy komunistycznych Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, które to działanie stanowiło prześladowanie z powodów politycznych ludności cywilnej w ramach działań totalitarnych państwa komunistycznego (S 48.2016.Zk).

W toku śledztwa zgromadzono dostępną dokumentację dotyczącą przypadków przekraczania przez obywateli polskich granicy pomiędzy Czechosłowacją a Austrią i RFN. Dokonano oględzin odnalezionych i przesłanych akt przez Oddziałowe Archiwum IPN w Krakowie. W poczet materiałów śledztwa włączono dokumentację dotyczącą przedstawionych wyżej zdarzeń przekazaną przez Czeski Urząd Dokumentacji i Badania Zbrodni Komunizmu (tzw. UDV). Przesłuchano w charakterze świadków osoby najbliższe dla pokrzywdzonych, którzy zginęli przy próbie przekraczania granicy. Do właściwych organów Republiki Czech oraz Republiki Słowacji wystąpiono o przekazanie informacji dotyczących funkcjonariuszy czechosłowackich brygad Straży Granicznej pełniących służbę w czasie, w którym śmierć ponieśli obywatele polscy.

4. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na pobiciu w grudniu 1981 roku Leszka K. przez funkcjonariuszy MO w Krakowie (S 72.2022.Zk).

Aktualnie gromadzona jest dokumentacja archiwalna dotycząca ukarania Leszka K. przez kolegium ds. wykroczeń.

5. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na zabójstwie Cecylii A. przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego (S 67.2022.Zk).

Od członka rodziny Cecylii A. przyjęto zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Prowadzona jest weryfikacja zgromadzonych materiałów archiwalnych celem wyjaśnienia okoliczności, które doprowadziły do pozbawienia życia Cecylii A.

6. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na poważnym prześladowaniu osoby z powodu jej przynależności do określonej grupy politycznej i stosowaniu represji wobec jednostki, mających postać przemocy, gróźb bezprawnych oraz innych sposobów fizycznego i  psychicznego znęcania się nad tymczasowo aresztowanym żołnierzem Armii Krajowej – Stanisławem K., pomiędzy 30 listopada 1945 r. a 22 grudnia 1945 r. oraz pomiędzy 14 czerwca 1947 r. a 19 lipca 1947 r., w Kielcach, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego – oficerów śledczych tamtejszego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (S 69.2022.Zk). 

W dalszej fazie śledztwa dokonano oględzin akt osobowych sędziego Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach,. który wydał w 1947 r. wyrok skazujący b. żołnierzy AK - Stanisława K., Bolesława K. i Józefa D. na kary więzienia oraz sędziów Sądu Najwyższego, którzy wyrok ten utrzymali  w mocy. Ustalono, że wszyscy ci sędziowie od wielu lat nie żyją. Zwrócono się do właściwych Urzędów Stanu Cywilnego o nadesłanie odpisów aktów zgonu tych sędziów oraz funkcjonariuszy PUBP Kielce, którzy wykonywali czynności procesowe w postępowaniu przeciwko Stanisławowi K., Bolesławowi K. i Józefowi D. i stosowali wobec nich  niedozwolone metody śledcze. Po ich uzyskaniu zostanie opracowana w sprawie końcowa decyzja merytoryczna. 

7. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności Stanisława K. (S 52.2021.Zk).

W niniejszej sprawie realizowane są czynności związane z przedstawieniem zarzutów osobom odpowiedzialnym za bezprawne pozbawienie wolności Stanisława K. Nadto opracowywane pozostają wnioski w przedmiocie wykazania zezwolenia na ściganie osób dysponujących immunitetem.

8. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie Józefa O. ps. "Lotny" oraz Edwarda Sz. ps. "Łotr" członków oddziału partyzanckiego „Wiarusy” w dniu 30 maja 1948 roku w Tylmanowej (S 37.2021.Zk).

Z dokonanych ustaleń wynika, że Józef O. i Edward Sz. Zostali pozbawieni życia, śmiertelnie postrzeleni przez funkcjonariuszy PUBP w Nowym Targu. Z uzyskanych w śledztwie dokumentów, w szczególności zapisów ujawnionych w „Ewidencji zmarłych pochowanych na cmentarzu komunalnym w Nowym Targu” ujawniono prawdopodobne miejsce pochówku w/w. W toku prac poszukiwawczych ujawniono szczątki dwóch osób, które zostały ekshumowane. W toku śledztwa uzyskano protokoły z badań sądowo – lekarskich a nadto kontynuowane są czynności zmierzające do ostatecznej identyfikacji pokrzywdzonych.

Badania genetyczne ekshumowanych szczątków pozwoliły na identyfikacje zwłok Józefa O.

9. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na indywidualnym naruszeniu praw człowieka, w tym w szczególności prawa do wolności osobistej, nietykalności i godności osoby oraz prawa do sprawiedliwego procesu przed niezawisłym sądem wyrażającej się w stosowaniu represji przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność”, kontynuującym działalność związkową po wprowadzeniu stanu wojennego poprzez przekroczenie w okresie od 3 stycznia do 3 marca 1982 r. uprawnień i zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Janusza T. oraz wydanie wyroku skazującego go na karę 3 lat pozbawienia wolności za popełnienie czynu z art. 280 § 2 k.k. przez prokuratorów i sędziów PR w Gorlicach i SW w Nowym Sączu, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego pokrzywdzonego (S 10.2023.Zk).
Sprawa dotyczy wydania wyroku skazującego na 3 lata pozbawienia wolności za wywieszenie na przystanku autobusowym 2 własnoręcznie wykonanych plakatów sprzeciwiających się wprowadzeniu stanu wojennego. Trwa gromadzenie dokumentacji.

10. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na bezprawnym pozbawieniu wolności: Wojciecha L., Mariana Cz., Marka F. i Jerzego Ch. przez wiceprokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Zielonej Górze (S 80.2021.Zk).

W śledztwie nadal oczekuje się na rozpoznanie skierowanego do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego wniosku o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokuratora, który zastosował wobec czterech pokrzywdzonych tymczasowe aresztowania.        

11. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, wyrażającą się w indywidualnym naruszeniu praw człowieka, a w szczególności prawa do wolności osobistej i nietykalności oraz prawa do uczciwego i sprawiedliwego procesu poprzez przekroczenie uprawnień i stosowanie represji polegających na wydaniu w dniu 16 grudnia 1982 r. w Zielonej Górze, w ramach postępowania przygotowawczego sygn. akt Pg.Śl.I 133/82 przez prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze, będącego funkcjonariuszem państwa komunistycznego postanowienia o tymczasowym aresztowaniu Marka S., co stanowiło poważne prześladowanie pokrzywdzonego z powodu jego przynależności do określonej grupy politycznej – osób sprzeciwiających się polityce władz po wprowadzeniu stanu wojennego – w sytuacji, w której zgromadzony w toku śledztwa materiał dowodowy nie dawał podstaw do przyjęcia, że pokrzywdzony dopuścił się przestępstwa i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego pokrzywdzonego, w wyniku czego Marek S. został pozbawiony wolności na czas powyżej 7 dni (S 73.2022.Zk).
Sprawa dotyczy samych działań procesowych, polegających na ściganiu i oskarżaniu osób sprzeciwiających się władzy przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Trwa analiza zgromadzonej dokumentacji archiwalnej i zeznań świadków.

12. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad tymczasowo aresztowanymi członkami antykomunistycznej organizacji: Jerzym B., Janem G., Adamem Mieczysławem M., Zygmuntem N. i Janem S., w celu uzyskania od nich określonej treści wyjaśnień, pomiędzy 5 kwietnia 1949 roku a 30 czerwca 1949 roku we Włoszczowej, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego - oficerów śledczych tamtejszego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (S 5.2023.Zk). 

W dalszej fazie śledztwa uzyskano z Archiwum IPN w Białymstoku  akta osobowe piątego z funkcjonariuszy PUBP we Włoszczowie, którzy wykonywali czynności procesowe w tamtym śledztwie i dokonano ich procesowych oględzin. Zwrócono się do właściwych Urzędów Stanu Cywilnego o nadesłanie odpisów aktów zgonu ustalonych funkcjonariuszy PUBP we Włoszczowie. Po ich uzyskaniu podjęta zostanie w niniejszej sprawie końcowa decyzja merytoryczna, która jest aktualnie opracowywana.           

13. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie Jana N. w dniu 26 sierpnia 1945 roku przez funkcjonariuszy urzędu bezpieczeństwa państwa komunistycznego w Tarnowie (S 64.2022.Zk).

Trwają poszukiwania dokumentów związanych ze sprawą.

14. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza państwa komunistycznego poprzez bezprawne pozbawienie wolności Wojciecha C. i Jana M. od 24 lutego 1982r. w Krakowie na czas powyżej 7 dni (S 2.2023.Zk).

W chwili obecnej trwa kwerenda w celu odnalezienia dokumentów i akt dotyczących pozbawienia wolności pokrzywdzonych. Dokonywane są oględziny akt dotyczących tej sprawy oraz prokuratorów i sędziów, którzy stosowali tymczasowy areszt oraz podejmowane są ustalenia czy wymienieni żyją. Przesłuchano również pokrzywdzonego Wojciecha C.
W sprawie przesłuchano podejrzanego, sędziego Leszka P. oraz planowane jest przesłuchanie kolejnego podejrzanego, sędziego Romana D. Do sprawy dołączono materiały w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza państwa komunistycznego poprzez bezprawne pozbawienie wolności Tadeusza Ś., Adama K., Edwarda K. i Grzegorza J. od 25 stycznia 1982r. w Krakowie na czas powyżej 7 dni oraz w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza państwa komunistycznego poprzez bezprawne pozbawienie wolności Mariana K. od 17 marca 1982r. w Krakowie na czas powyżej 7 dni.

15. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na trwającym dłużej niż 7 dni, bezprawnym pozbawieniu wolności, od maja 1948 roku do sierpnia 1948 roku, dat bliżej nie ustalono, w Kielcach i Mielęcinie, byłego żołnierza Armii Krajowej Stanisława M., przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego (S 15.2023.Zk). 

W dalszej fazie śledztwa uzyskano z Archiwów IPN w Kielcach i w Bydgoszczy, Prokuratury Okręgowej w Kielcach, Archiwów Państwowych w Kielcach i we Włocławku uzyskano odpowiedzi negatywne co do posiadania przez te instytucje dokumentów dot. przedmiotowej sprawy. Zwrócono się do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz Archiwum Akt Nowych w Warszawie o odnalezienie wszelkich dokumentów dotyczących bezprawnego pozbawienia wolności Stanisława M., w 1948 r. Opracowanie ekspertyzy w tym przedmiocie zlecono historykowi - gł. specjaliście OKŚZpNP Kraków. 

16. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na znęcaniu się fizycznym i psychicznym nad pozbawionymi wolności Romanem D., Franciszkiem H. i Julianem L. w okresie od 12 maja 1946r. do 20 lipca 1946r. przez funkcjonariuszy PUBP w Wadowicach, (S 80.2022.Zk).

W sprawie w chwili obecnej trwa kwerenda w celu odnalezienia dokumentów dotyczących pozbawienia wolności pokrzywdzonych oraz funkcjonariuszy którzy ich przesłuchiwali i aresztowali. Dokonywane są oględziny akt dotyczące tej sprawy. Ponadto przesłuchiwani są świadkowie – pokrzywdzeni.

Obecnie opracowywana jest końcowa decyzja merytoryczna.

17. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza państwa komunistycznego poprzez bezprawne pozbawienie wolności Antoniego R., Piotra Sz., Józefa K., Stanisława T., Ignacego F., Mieczysławy F. i Władysławy F. od 21 lipca 1947r. w Krakowie (S 12.2023.Zk).

W sprawie trwa kwerenda w Archiwum IPN w celu odnalezienia dokumentów i akt dotyczących pozbawienia wolności pokrzywdzonych oraz prokuratorów i sędziów, którzy ich aresztowali. Dokonywane są oględziny akt oraz przesłuchanie pokrzywdzonych. Ponadto przesłuchiwani są świadkowie – pokrzywdzeni.

Zbrodnie nazistowskie

1. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na naruszeniu w okresie od maja 1940 r. do stycznia 1945 r. w Oświęcimiu i innych miejscowościach prawa międzynarodowego stanowiącego zbrodnię przeciwko ludzkości przez przedstawicieli władzy państwa niemieckiego polegającego na pozbawieniu wolności obywateli polskich poprzez osadzenie ich w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz-Birkenau i poddaniu ich tam nieludzkiemu traktowaniu oraz dokonywaniu ich zabójstw, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.

Celem prowadzonego postępowania jest kompleksowe i wszechstronne wyjaśnienie okoliczności przestępstw w zakresie wyznaczonym przez treść art. 297 k.p.k., z uwzględnieniem ustaleń poczynionych dotychczas w postępowaniach karnych obejmujących swoim zakresem czyn będący przedmiotem postępowania.

Tak więc w toku śledztw niezbędne jest poczynienie ustaleń dotyczących:

- organizacji i funkcjonowania obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau w kontekście systemu obozów koncentracyjnych i obozów zagłady funkcjonujących w III Rzeszy Niemieckiej;

- danych osób osadzonych w obozie;

- okoliczności pozbawiania życia osób osadzonych w obozie;

- ilości ofiar obozu (w rozumieniu całkowitej ilości uwięzionych oraz ilości osób zgładzonych);

- systemu pracy przymusowej z wykorzystaniem więźniów obozu;

- czynów zabronionych o charakterze jednostkowym popełnionych na szkodę więźniów obozu;

- eksperymentów medycznych i paramedycznych dokonywanych na więźniach obozu;

- likwidacji obozu i przestępstw popełnionych w związku z jego ewakuacją;

- funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej pełniących służbę w obozie;

- wyników zakończonych postępowań karnych dotyczących przestępstw popełnionych w związku z funkcjonowaniem obozu.

Dla realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2 Ustawy o IPN oraz art. 297 k.p.k. niezbędne jest pozyskanie dla potrzeb postępowania możliwie jak najdokładniejszych danych o potencjalnych źródłach informacji na temat objęty przedmiotem śledztwa.

Z punktu widzenia zasad prawa karnego potencjalny zakres procesowego zainteresowania obejmuje nie tylko dowody w znaczeniu ścisłym (tj. dowody z dokumentów, zeznań świadków, wyjaśnień oskarżonych, opinii biegłych), ale również tzw. informacje o dowodach, czyli wszelkie dane pozwalające na uzyskanie dowodów w rozumieniu procedury karnej. (S 78.2011.Zn).

Opracowywane są decyzje cząstkowe kończące poszczególne wydzielone części postępowania (dotyczy podobozów KL Auschwitz – Birkenau).

2. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na masowych egzekucjach obywateli polskich w Przegorzałach w latach 1939-1944 dokonanych przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (S 61.2012.Zn).

Na obecnym etapie śledztwa zakończono badania genetyczne szczątków zabezpieczonych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym z uwzględnieniem materiału porównawczego pobranego przez biegłego Instytutu Ekspertyz Sądowych. W toku kwerendy archiwalnej ujawniono materiały dotyczące działalności niemieckiego sądu specjalnego w Krakowie w tym dotyczące osób skazanych na karę śmierci i osadzonych w więzieniu św. Michała w Krakowie. Przedmiotowe materiały są obecnie weryfikowane w odniesieniu do dotychczas zebranych w sprawie dowodów w tym zakresie obejmującym zapisy księgi zmarłych Parafii pw. Wszystkich Świętych w Krakowie. Ponadto trwają czynności zmierzające do ustalenia żyjących krewnych osób, których dotyczą zapisy w w/w księdze zmarłych, a zostały rozstrzelane na mocy wyroków niemieckiego sądu specjalnego w Krakowie.
Ustalone w ten sposób osoby zostały przesłuchane w charakterze świadków, a także pozyskano od nich biologiczny materiał porównawczy do badań genetycznych. Przeprowadzenie badań w tym zakresie powierzono Instytutowi Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Dotychczas nie uzyskano wyniku badań z zakresu genetyki.
Śledztwo znajduje się w końcowej fazie. Ponadto w oparciu o nowe źródła dowodowe, podjęto kwerendę w niemieckich zasobach archiwalnych w celu ujawnienia akt postępowań niemieckiego sądu specjalnego w Krakowie. 
W związku z ujawnieniem w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie wyroków niemieckiego sądu specjalnego obecnie prowadzona jest kwerenda zmierzająca do zabezpieczenia orzeczeń dotyczących przedmiotu postępowania.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na dokonaniu zabójstwa Józefa G. w dniu 20 lutego 1943 roku w Krakowie przez funkcjonariuszy władzy państwa niemieckiego. (S 22.2022.Zn).

Niemieckie władze zarzuciły w/w nielegalny ubój i handel mięsem. Wyrokiem niemieckiego sądu w Krakowie Józef G. został skazany na karę śmierci, którą wykonano w nieustalonym miejscu we wskazanym dniu. Miejsce pochówku również nie jest znane.

Na obecnym etapie śledztwa prowadzona jest kwerenda w zasobie archiwalnym IPN oraz poszukiwane są inne źródła dowodowe.

Dotychczas uzyskano materiały obejmujące złożone w latach 70-tych XX wieku zeznania mieszkańców Pcimia, którzy byli świadkami aresztowania pokrzywdzonego. Ponadto rozszerzono kwerendę archiwalną także w zakresie niemieckich zasobów.

W toku śledztwa, w odniesieniu do szczątków ujawnionych w miejscu masowych egzekucji w Krakowie – Przegorzałach, podjęto czynności zmierzające do przeprowadzenia genetycznych badań eliminacyjnych dotyczących Józefa G.

Przeprowadzenie w/w badań oraz zakończenie kwerendy archiwalnej pozwoli na opracowanie decyzji merytorycznej.

Przeprowadzenie w/w badań pozwoli na opracowanie decyzji merytorycznej.

4. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na współpracy z Gestapo Macieja B., co spowodowało osadzenie w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen jego braci Piotra B., Józefa B. i Ludwika B. (S 34.2023.Zn). 

5. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie trzech mężczyzn narodowości żydowskiej Awigdara M., Joska M. i Abrama M w dniu 6 września 1939 roku w Czermnie pow. konecki przez żołnierzy Wehrmachtu (S 39.2023.Zn). 
W śledztwie ustalono, iż w dniu 6 września 1939 r. we wsi Czermno, pow. koneckiego funkcjonariusze państwa niemieckiego – żołnierze Wehrmachtu dokonali zabójstw trzech obywateli polskich narodowości żydowskiej:  Awigdara M., Joska M. i Abrama M. oddając do nich strzały z broni palnej. Zwrócono się do Archiwum IPN w Kielcach o nadesłanie wszelkich materiałów i informacji dot. przedmiotowej zbrodni.

6. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionych w czasie II wojny światowej, dat bliżej nie ustalono, na terenie Połańca i okolicznych miejscowości, polegających na dokonywaniu zabójstw obywateli polskich narodowości żydowskiej, których tożsamości nie ustalono, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (S 10.2022.Zn).

W dalszej fazie śledztwa przesłuchano dalszych świadków, dokonano oględzin kolejnych  materiałów archiwalnych. W najbliższym czasie opracowana zostanie w sprawie końcowa decyzja merytoryczna.   

 

do góry