Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Krakowie (stan na listopad 2020 r.)

Śledztwa w toku

Zbrodnie komunistyczne

1. Śledztwo w sprawie znęcania się fizycznego i psychicznego w okresie od 31 grudnia 1948r. do 23 lutego 1949r. w Tarnowie nad Marianem P., Ludwikiem T., Romanem M., Janem J. przez funkcjonariuszy WUBP w Krakowie. (S 65.2020.Zk).

Zwrócono się o kwerendę w celu ujawnienia akt dotyczących tej sprawy. Przeprowadzane są oględziny akt. W dalszym ciągu trwa kwerenda archiwalna. W przypadku ustalenia świadków zostaną oni przesłuchani.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad Bogusławem P. przez funkcjonariuszy UB (S 16.2020.Zk).

W niniejszej sprawie trwa kwerenda archiwalna mająca na celu odnalezienie dokumentów dotyczących okoliczności pozbawienia wolności i osadzenia Bogusława P.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwach obywateli polskich dokonanych w trakcie prób przekroczenia granicy czechosłowacko-austriackiej w latach 1948-1989 dokonanych przez funkcjonariuszy komunistycznych Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, które to działanie stanowiło prześladowanie z powodów politycznych ludności cywilnej w ramach działań totalitarnych państwa komunistycznego  
(S 48.2016.Zk).

W toku śledztwa zgromadzono dostępną w kraju dokumentację dot. przypadków przekraczania przez obywateli polskich granicy pomiędzy Czechosłowacją a Austrią i RFN. Dokonano oględzin odnalezionych i przesłanych akt przez Oddziałowe Archiwum w Krakowie. Dołączono przesłaną w 2001 roku dokumentację przez Czeski Urząd Dokumentacji i Badania Zbrodni Komunizmu (tzw. UDV). Nadto przystąpiono do próby odnalezienia i przesłuchania w charakterze świadków najbliższych dla osób pokrzywdzonych, którzy zginęli przy próbie przekraczania ogrodzenia pod napięciem na granicy, których listę ustalono. I tak przesłuchano Michała G. – brata pokrzywdzonego Tadeusza G. oraz Mariana M. – syna pokrzywdzonego Franciszka M. Sporządzono także wnioski o wykonanie czynności w trybie międzynarodowej pomocy prawnej do Instytutu Pamięci Narodowej na Słowacji i Czeskiego Urzędu Dokumentacji i Ścigania Zbrodni Komunizmu w Polsce oraz Instytutu Badania Reżimów Totalitarnych w Polsce. Z osobnym wnioskiem wystąpiono także do Prokuratury Powiatowej w Czeskim Krumlowie. W toku śledztwa podejmowane są dalsze czynności zmierzające do ustalenia osób pokrzywdzonych – Polaków, którzy zginęli na granicy w wyniku porażenia prądem elektrycznym oraz sukcesywnie tłumaczone są na język polski uzyskane dokumenty dotyczące przedmiotu śledztwa z Republiki Czeskiej. W wyniku poszukiwań realizowanych przez właściwe jednostki policji ustalono krewnych pokrzywdzonych, którzy są sukcesywnie przesłuchiwani. Analizowana jest także możliwość ekshumacji szczątków obywateli polskich, którzy pochowani zostali na czeskich i słowackich cmentarzach. W tym celu skierowany został stosowny wniosek o wykonanie pomocy prawnej do Prokuratury  Generalnej Czech i Prokuratury Generalnej Słowacji.

W trakcie postępowania sporządzono także listę żołnierzy czechosłowackich brygad Straży Granicznej pełniących służbę w czasie, w którym ponieśli śmierć obywatele polscy. Po ustaleniu ich aktualnych adresów zostaną przesłuchani w drodze pomocy prawnej przez czeskie i słowackie organy ścigania. Niezależnie na podstawie uzyskanych dotychczas archiwalnych materiałów od przedstawicieli Europejskiej Agendy Platformy Pamięci i Sumienia z siedzibą w Pradze ustalana jest kwestia odpowiedzialności osób sprawujących w byłej Czechosłowacji najwyższe funkcje państwowe.

Nadto skierowano do organów i instytucji Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej dodatkowe wnioski o udzielenie pomocy prawnej dot. dokumentów urzędowych świadczących o odpowiedzialności osób sprawujących najwyższe funkcje państwowe, w szczególności byłego Ministra Spraw Wewnętrznych Czechosłowacji – Lubomira S., a także wnioski o ustalenie aktualnych adresów zamieszkania, kilkudziesięciu osób, byłych żołnierzy Czechosłowackiej Straży Granicznej oraz wystąpiono z wnioskiem o udostępnienie dokumentów personalnych. W toku śledztwa zlecono również tłumaczenie wszystkich dokumentów procesowych uzyskanych w języku czeskim i słowackim, a mających istotne znaczenie dla przebiegu postępowania.

W toku postępowania pouczono również wszystkich ujawnionych pokrzywdzonych o regulacjach prawnych umożliwiających uzyskanie odszkodowania od instytucji państw obcych za czyny będące przedmiotem niniejszego postępowania.

W ostatnim okresie śledztwa otrzymano szereg nowych dokumentów archiwalnych z Instytutu Badania Reżimów Totalitarnych w Pradze oraz Instytutu Pamięci Narodowej na Słowacji, które należy przetłumaczyć na język polski, ocenić ich walor dowodowy w niniejszym postępowaniu w kontekście możliwości przedstawienia zarzutu popełnienia przestępstwa. Konieczne jest nadto zwrócenie się do Prokuratury Generalnej Republiki Słowacji z wnioskiem o przesłuchanie ustalonych świadków byłych żołnierzy Czechosłowackiej Straży Granicznej.

Z takim samym wnioskiem wystąpiono również do Prokuratury Generalnej Republiki Czeskiej w celu przesłuchania szeregu osób pełniących służbę w byłych jednostkach Czechosłowackiej Straży Granicznej. Obecnie trwa oczekiwanie na wykonanie wszystkich zleconych przesłuchań obywateli Republiki Czeskiej i Słowackiej.

W ostatnim okresie zwrócono się także z wnioskiem do Prokuratury Krajowej w Brnie o udostepnienie akt sprawy karnej prowadzonej przeciwko byłemu Komendantowi Głównemu Straży Granicznej – Ludwikowi H., którego osądzenie nie było możliwe z powodu śmierci w 2005r., a także wystosowano wniosek o przeprowadzenie kwerendy w Archiwum Kancelarii Prezydenta Republiki w Pradze.

W chwili obecnej przetłumaczono na język polski uzyskane dokumenty od organów ścigania Republiki Czech i Republiki Słowacji, oprócz ostatnio uzyskanych akt ze śledztwa dotyczącego Ludwika H., które zostanie przekazane tłumaczowi przysięgłemu w najbliższym czasie.

W ostatnim okresie wykonano większość czynności w drodze międzynarodowej pomocy prawnej w postaci przesłuchania w charakterze świadków byłych żołnierzy Czechosłowackiej Straży Granicznej. Stosowne protokoły przekazano biegłym tłumaczom przysięgłym języka czeskiego oraz słowackiego.

Po uzyskaniu wszystkich materiałów przetłumaczonych na język polski zostaną podjęte czynności zmierzające do rozważenia możliwości sporządzenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz przeanalizowania możliwości ogłoszenia ich osobie podejrzanej.

Obecnie podjęto decyzję o modyfikacji zarzutu, który należy przedstawić osobie podejrzanej w związku z powyższym konieczna będzie jego zmiana i formalne wydanie stosownego postanowienia.

Zwrócono się także do Komendy Głównej Policji w Warszawie, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji o przekazanie informacji osobowych i adresowych wytypowanych osób kwalifikujących się do przedstawienia zarzutów popełnienia przestępstwa oraz podjęto działania zmierzające do sprecyzowania i skatalogowania informacji i materiałów wskazujących na miejsca pochówku wszystkich Polaków w oparciu o posiadane dane i dokumenty archiwalne.

4Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na indywidualnym naruszeniu praw człowieka, w tym w szczególności prawa do wolności osobistej, nietykalności i godności osoby oraz prawa do sprawiedliwego procesu przed niezawisłym sądem poprzez znęcanie się w okresie od marca do września 1946 r. w Brzesku i Krakowie przez funkcjonariuszy UB, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego na Kazimierzem O. i innymi osobami w związku z prowadzonym przeciwko nim postępowaniem o udział w zbrojnym podziemiu niepodległościowym i zmuszaniu ich w ten sposób do przyznania się do winy i złożenia wyjaśnień o treści oczekiwanej przez przesłuchującego i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego pokrzywdzonego (S 15.2020.Zk).

W toku śledztwa gromadzona jest dokumentacja archiwalna. Analiza jej treści ukierunkuje dalszy tok postępowania.

5. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości,  polegającej na udzieleniu pomocy w okresie od 29 stycznia 1945 roku do 12 kwietnia 1945 roku w Nowym Targu i innych miejscowościach powiatu nowotarskiego przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Targu, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego formacjom sowieckim, dokonującym bezprawnych pozbawień wolności obywateli polskich w związku z ich przynależnością do Armii Krajowej, przy czym bezprawne pozbawienie wolności połączone było z oddaniem pokrzywdzonych we władztwo państwa obcego i stanowiło stosowanie wobec nich represji z powodu przynależności do określonej grupy politycznej (S 77.2015.Zk).

Wystąpiono z wnioskami o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej do strony ukraińskiej i rosyjskiej celem uzyskania dokumentów mogących mieć istotne znaczenie dla dalszego biegu śledztwa.

6Śledztwo w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania się nad Emilem O. w okresie od 30.12.1948r. do 28.02.1949r., przez PUBP w Tarnowie (S 49.2020.Zk).

Zwrócono się o kwerendę w celu ujawnienia akt dotyczących tej sprawy. Przeprowadzane są oględziny akt. W dalszym ciągu trwa kwerenda archiwalna. W przypadku ustalenia świadków zostaną oni przesłuchani.

7. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego poprzez bezprawne pozbawienie wolności Zygmunta T., Franciszka S., Bolesława S., Albiny Sz., Stefanii P., Romana S. i Stanisława B. w okresie od 6 października do 1 grudnia 1948r. (S 3.2020.Zk).

Zwrócono się o kwerendę w celu ujawnienia akt dotyczących tej sprawy oraz prokuratora, który zastosował tymczasowe aresztowanie. Przeprowadzane są oględziny akt.

W dalszym ciągu trwa kwerenda archiwalna. W przypadku ustalenia świadków zostaną oni przesłuchani.

8. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji z powodu przynależności do określonej grupy politycznej, w postaci fizycznego znęcania się przez funkcjonariuszy PUBP w Wadowicach w okresie od bliżej nieustalonego dnia miesiąca marca 1949 roku do dnia 2 maja 1949 roku w Wadowicach, nad znajdującym się w stanie bezradności Józefem M., poprzez bicie wymienionego po całym ciele oraz osadzenie w tzw. karcerze celem uzyskania określonej treści wyjaśnień (S 35.2020.Zk).

Trwa kwerenda archiwalna celem uzyskania dokumentów dotyczących opisanej wyżej zbrodni.

9. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na znęcaniu się nad Ignacym M. przez funkcjonariuszy PUBP w Limanowej (S 6.2020.Zk).

Zwrócono się o kwerendę w celu ujawnienia akt dotyczących tej sprawy. Przeprowadzane są oględziny akt. W dalszym ciągu trwa kwerenda archiwalna. W przypadku ustalenia świadków zostaną oni przesłuchani.

10. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie Stanisława W. na posterunku MO w Gromniku w dniu 19 czerwca 1945 roku (S 10.2020.Zk).

W sprawie wszczęto śledztwo, którego celem będzie wyjaśnienie wszystkich okoliczności czynu, a w szczególności weryfikacja hipotezy, że stanowił on zbrodnię komunistyczną w rozumieniu ustawy o IPN.

  

Zbrodnie nazistowskie

1. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na naruszeniu w okresie od maja 1940 r. do stycznia 1945 r. w Oświęcimiu i innych miejscowościach prawa międzynarodowego stanowiącego zbrodnię przeciwko ludzkości przez przedstawicieli władzy państwa niemieckiego polegającego na pozbawieniu wolności obywateli polskich poprzez osadzenie ich w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz-Birkenau i poddaniu ich tam nieludzkiemu traktowaniu oraz dokonywaniu ich zabójstw, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.

Celem prowadzonego postępowania jest kompleksowe i wszechstronne wyjaśnienie okoliczności przestępstw w zakresie wyznaczonym przez treść art. 297 k.p.k., z uwzględnieniem ustaleń poczynionych dotychczas w postępowaniach karnych obejmujących swoim zakresem czyn będący przedmiotem postępowania.

Tak więc w toku śledztw niezbędne jest poczynienie ustaleń dotyczących:

organizacji i funkcjonowania obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau w kontekście systemu obozów koncentracyjnych i obozów zagłady funkcjonujących w III Rzeszy Niemieckiej;

- danych osób osadzonych w obozie;

okoliczności pozbawiania życia osób osadzonych w obozie;

ilości ofiar obozu (w rozumieniu całkowitej ilości uwięzionych oraz ilości osób zgładzonych);

systemu pracy przymusowej z wykorzystaniem więźniów obozu;

czynów zabronionych o charakterze jednostkowym popełnionych na szkodę więźniów obozu;

eksperymentów medycznych i paramedycznych dokonywanych na więźniach obozu;

likwidacji obozu i przestępstw popełnionych w związku z jego ewakuacją;

funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej pełniących służbę w obozie;

wyników zakończonych postępowań karnych dotyczących przestępstw popełnionych w związku z funkcjonowaniem obozu.

Dla realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2 Ustawy o IPN oraz art. 297 k.p.k. niezbędne jest pozyskanie dla potrzeb postępowania możliwie jak najdokładniejszych danych o potencjalnych źródłach informacji na temat objęty przedmiotem śledztwa.

Z punktu widzenia zasad prawa karnego potencjalny zakres procesowego zainteresowania obejmuje nie tylko dowody w znaczeniu ścisłym (tj. dowody z dokumentów, zeznań  świadków, wyjaśnień oskarżonych, opinii biegłych), ale również tzw. informacje o dowodach, czyli wszelkie dane pozwalające na uzyskanie dowodów w rozumieniu procedury karnej. (S 78.2011.Zn).

Aktualnie prowadzone czynności zmierzać będą do pozyskania informacji czy osoby wymienione w bazie żyją i czy możliwe będzie przedstawienie im zarzutu. Do materiałów śledztwa włączono akta postępowań prowadzonych w sprawie zbrodni popełnionych w podobozach KL Auschwitz.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na masowych egzekucjach obywateli polskich w Przegorzałach w latach 1939-1944 dokonanych przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (S 61.2012.Zn).

Na obecnym etapie śledztwa zakończono badania genetyczne szczątków zabezpieczonych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym z uwzględnieniem materiału porównawczego pobranego przez biegłego Instytutu Ekspertyz Sądowych. W toku kwerendy archiwalnej ujawniono materiały dotyczące działalności niemieckiego sądu specjalnego w Krakowie w tym dotyczące osób skazanych na karę śmierci i osadzonych w więzieniu św. Michała w Krakowie. Przedmiotowe materiały są obecnie weryfikowane w odniesieniu do dotychczas zebranych w sprawie dowodów w tym zakresie obejmującym zapisy księgi zmarłych Parafii pw. Wszystkich Świętych w Krakowie. Ponadto trwają czynności zmierzające do ustalenia żyjących krewnych osób, których dotyczą zapisy w w/w księdze zmarłych, a zostały rozstrzelane na mocy wyroków niemieckiego sądu specjalnego w Krakowie.

Ustalone w ten sposób osoby zostały przesłuchane w charakterze świadków, a także pozyskano od nich biologiczny materiał porównawczy do badań genetycznych. Przeprowadzenie badań w tym zakresie powierzono Instytutowi Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Opisane czynności oraz badania kryminalistyczne są obecnie kontynuowane.

Ponadto uzyskano informację, iż w zasobie archiwalnym Zakładu Medycyny Sadowej Collegium Medicum UJ znajdują się protokoły sekcji zwłok osób rozstrzelanych przez Niemców, w tym na terenie krakowskich więzień. Powyższe wymaga przeprowadzenia stosownej kwerendy celem ujawnienia materiałów dotyczących osób rozstrzelanych na terenie więzienia św. Michała.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości dotyczące zabójstw ludności narodowości żydowskiej na terenie Bukowca we wsi Łomna (S 12.2020.Zn).

W sprawie wszczęto śledztwo w toku którego gromadzona jest dokumentacja archiwalna dotycząca zdarzenia.

4. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionych w 1941r., dat bliżej nie ustalono, we wsi Zbeltowice, pow. kazimierskiego polegającej na dokonaniu, poprzez zastrzelenie z broni palnej, zabójstw sześciorga polskich cywili, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (S 26.2020.Zn).

Zawiadomienie o przestępstwie złożył Jerzy D., który w piśmie skierowanym do IPN podał, iż jego matka, 91 – letnia Stanisława D. była w czasie II wojny światowej mieszkanką wsi Zbeltowice, powiat Kazimierza Wielka i ma wiedzę na temat dokonanych wówczas w tej wsi przez Niemców zabójstw osób narodowości żydowskiej. Przesłuchano Stanisławę D., która zeznała, iż najprawdopodobniej w lutym 1941 r. żołnierze niemieccy zastrzelili w Zbeltowicach Władysławę K. i jej nieletniego syna Stanisława K. oraz mężczyznę i kobietę narodowości żydowskiej, których rodzina K. ukrywała.

W dalszej fazie śledztwa uzyskano wyniki kwerendy archiwalnej przeprowadzonej w zasobie IPN, oczekuje się na opracowanie ekspertyzy historycznej.

5. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na zabójstwie Stanisławy D. w dniu 7 kwietnia 1943 roku przez Gestapo w Miechowie (S 60.2020.Zn).

Zawiadomienie o przestępstwie złożył Jan D., który w piśmie skierowanym drogą mailową do IPN podał, iż siostra jego matki – Stanisława D. była w czasie II wojny światowej łączniczką ZWZ, a następnie AK. 11 marca 1943 r. została aresztowana i uwięziona przez gestapo w Miechowie. Po brutalnym śledztwie, podczas którego pomimo stosowanych wobec niej tortur nikogo nie wydała, zmarła w dniu 7 kwietnia 1943 r. Przesłuchano Jana D., uzyskano częściowe wyniki prowadzonej  kwerendy archiwalnej w zasobie IPN, oczekuje się na opracowanie ekspertyzy historycznej.

6. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na naruszeniu w bliżej nieustalonym dniu od 1939 r. do 1945 r. w Sachsenhausen i innych miejscowościach prawa międzynarodowego przez funkcjonariuszy SS idących na rękę władzy państwa niemieckiego, polegającego na dokonywaniu zabójstw obywateli polskich osadzonych w tamtejszym obozie koncentracyjnym (S 90.2017.Zn).

W toku śledztwa podjęto zakrojone na szeroką skalę czynności poszukiwawcze mające na celu zgromadzenie wszystkich archiwaliów związanych z udokumentowaniem liczby Polaków zamordowanych w obozie koncentracyjnym. W tym celu zwrócono się do polskich i zagranicznych świadków i placówek historycznych.

Równolegle poczynione są działania zmierzające do odszukania osób, które przeżyły obóz i dotychczas żyją w celu uzyskania ich bezpośredniej selekcji na temat warunków panujących w obozie i wszystkich okoliczności z tym związanych., a w razie konieczności ich najbliższych.

W śledztwie przesłuchano szereg osób, których bliscy byli więźniami obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Jedna z nich Józef H. złożyła osobiście relacje z pobytu w obozie. Do chwili obecnej w wyniku kwerendy archiwalnej wytypowano wszystkie jednostki akt postępowań prowadzonych na terenie kraju przez byłą Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich celem oceny o przeanalizowanie zgromadzonego tam materiału dowodowego.

Od organów państwa niemieckiego uzyskano częściowo odpowiedzi na wnioski o międzynarodową pomoc prawną. Podjęto również działania w celu weryfikacji danych osobowych funkcjonariuszy SS pełniących służbę w obozie.

W ostatnim okresie śledztwa przesłuchano szereg kolejnych osób, których bliscy byli więźniami KL Sachsenhausen, również członków rodzin profesorów, którzy zostali wywiezieni do tego obozu koncentracyjnego w ramach tzw. „Sonderaktion Krakau” mającej miejsce w dniu 6 listopada 1939 roku.

Od świadków pozyskano osobiste dokumenty w tym pamiętniki, listy z obozu, kartki zawierające materiał dowodowy

Podjęto także działania zmierzające do ustalenia i pozyskania do akt kopii wyroków zagranicznych lub krajowych sądów skazujących członków załogi obozowej za zbrodnie na Polakach w obozie. W tym celu wystosowano wniosek o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej do Bundesarchiv w Berlinie. Ustalono kolejne osoby, których bliscy byli więźniami KL Sachsenhausen.

W tym celu trwa opracowanie kolejnych wniosków o przesłuchanie świadków w drodze pomocy prawnej do pozostałych oddziałów IPN w kraju.

Obecnie otrzymano i przetłumaczono odpowiedź uzyskaną z Bundesarchiv w Berlinie. Dokonano oględzin kolejnych akt archiwalnych oraz ustalono dalsze dane osobowe przebywających w obozie Polaków, co umożliwi ustalenie czy świadkowie ci obecnie żyją, ewentualnie przesłuchanie na powyższe okoliczności ich krewnych.

W ostatnim okresie czasu do akt postępowania dołączono protokoły przesłuchania kolejnych świadków w tym relacje bezpośredniego więźnia obozu Stanisława Sz., Róży K. na temat pobytu w obozie jej ojca Dionizego J. wraz z plikiem materiałów archiwalnych. Przesłuchano także Lucynę N. na okoliczność pobytu w obozie innego więźnia – Wilhelma W. oraz Jadwigę K. dot. Bronisława M. a także pozyskano szereg dokumentów archiwalnych, wspomnień, pamiętników, listów z obozu, w tym materiały obejmujące zeznania kilkudziesięciu osób na temat ich pobytu w obozie, a wywodzących się z grona mieszkańców dawnego województwa białostockiego. W oparciu o analizę akt sprawy wytypowano także kolejna grupę kilkudziesięciu akt archiwalnych znajdujących się w zasobach Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie ora Archiwum IPN w Warszawie i zwrócono się o ich udostępnienie na potrzeby śledztwa.

7. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na rozstrzelaniu przez Niemców w lutym 1940 roku w lesie Bór (Skarżysko Kamienna) 360 osób (S 13.2020.Zn).

W dalszej fazie śledztwa zapoznano się z kolejnymi publikacjami na temat w/w zdarzenia , oczekuje się na ekspertyzę historyka OK Kraków dotyczącą przedmiotowej zbrodni.   

8. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na zabójstwie żołnierza AK Andrzeja P. przez funkcjonariuszy Sipo w Kielcach (S 11.2020.Zn).

W dalszej fazie śledztwa zapoznano się z kolejnymi publikacjami na temat w/w zdarzenia, oczekuje się nadal na ekspertyzę historyka OK Kraków dotyczącą przedmiotowej zbrodni, ustalono dane dalszych osób, które mogą posiadać istotne dla śledztwa informacje.   

9. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na wywiezieniu na roboty przymusowe Jadwigi W.-B. (S 59.2020.Zn).

W śledztwie w najbliższym okresie czasu wykonano zaplanowane uprzednio przesłuchanie zawiadamiającej przez prokuratora osobiście w miejscu zamieszkania. Zeznania złożone przez pokrzywdzoną uprawdopodobniły fakt zaistnienia przestępstwa dlatego na dalszym etapie postępowania zwrócono się o przeprowadzenie kwerendy archiwalnej w niniejszej sprawie do Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie oraz historyka o przeprowadzenie wewnętrznego skontrum w zasobach wewnętrznych tut. Komisji dotyczącego przedmiotu śledztwa.

10. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na popełnieniu w dniu 28 października 1942 r. w Krakowie, polegającej na zabójstwach oraz spowodowaniu ciężkich uszczerbków na zdrowiu, podjętym w celu wykonania polityki państwa polegającej na wyniszczeniu części żydowskiej grupy narodowej, podczas likwidacji Domu Dziecka, mieszczącego się w obrębie getta krakowskiego, przy ul. Józefińskiej w Krakowie, przez, idących na rękę władzy państwa niemieckiego – funkcjonariuszy nazistowskich, które to czyny były przejawem poważnych prześladowań, z powodu przynależności pokrzywdzonych, do żydowskiej grupy narodowościowej (S 20.2020.Zn).

Postępowanie wszczęto w oparciu o ujawnione materiały źródłowe wskazujące, że krytycznego dnia na terenie getta krakowskiego przeprowadzone zostało „wysiedlenie” w wyniku którego ok. 6 tysięcy mieszkańców Krakowa narodowości żydowskiej zostało przewiezionych do obozu koncentracyjnego w Bełżcu.

Podczas wymienionej akcji naziści, dokonali także faktycznej likwidacji usytuowanego w obrębie getta Domu Dziecka, nazywanego także „Zakładem Sierot”, skąd wywieziono znajdujące się tam dzieci na teren nowopowstałego obozu w Płaszowie, gdzie zostały zastrzelone, a ich ciała wrzucone do wykopanych wcześniej dołów ziemnych.

Obecnie w śledztwie zlecone zostały kwerendy archiwalne od wyniku których uzależniony będzie dalszy tok postępowania.

W wyniku powyższych działań do akt postępowania załączono pierwsze archiwalne dokumenty przesłane przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie oraz Archiwum IPN w Krakowie.

Na podstawie analizy wskazanych dokumentów oraz w oparciu o nowe źródła informacyjne odnalezione w Archiwum Państwowym w Krakowie oraz pozycjach bibliograficznych, uzyskano kolejne dokumenty pozwalające określić precyzyjnie liczbę osób osadzonych w Domu Sierot oraz okoliczności związane z jego likwidacją. Pozyskano też pierwsze pisemne relacje pokrzywdzonych.

 

 

do góry