Nawigacja

Konferencje naukowe

CALL FOR PAPERS: Konferencja naukowa „Stan wojenny w Małopolsce – czego jeszcze nie wiemy” – Kraków, 10 grudnia 2021. Zgłoszenia do 30 września

Zapraszamy do udziału w konferencji „Stan wojenny w Małopolsce – czego jeszcze nie wiemy?”, która odbędzie się 10 grudnia 2021 r. w Krakowie. Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2021 r.

W 2021 r. przypada 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego, który był ciosem wymierzonym w wolnościowe dążenia Polaków. Pogrzebał nadzieje wielu ludzi na poprawę sytuacji w Polsce. W czasie stanu wojennego internowano blisko 10 tys. osób, około 12 tys. zostało skazanych przez sądy wojskowe i powszechne, wobec około 210 tys. tzw. kolegia do spraw wykroczeń orzekły kary.

Rozerwano wiele rodzin, prawie 2,5 tys. zmuszono do wyjazdu z kraju, setki dzieci internowanych i skazywanych trafiły do sierocińców. Nierozliczone zostały wszystkie zbrodnie, a ich sprawców nie osądzono. Wojciech Jaruzelski i jego bliscy współpracownicy uniknęli nie tylko sądowej, lecz nawet symbolicznej odpowiedzialności za wprowadzenie stanu wojennego i popełnione wówczas zbrodnie.

Kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego jest okazją, by przypomnieć o ważnym wydarzeniu. Należy pamiętać o tych, którzy w tamtych czasach wykazali się odwagą i w warunkach konspiracji prowadzili walkę o wolną Polskę i prawa człowieka.

Nawiązując do tej rocznicy chcielibyśmy zachęcić do naukowej dyskusji podczas konferencji, której celem będzie przede wszystkim zwrócenie uwagi na te elementy, które dotychczas były pomijane w badaniach nad stanem wojennym w Małopolsce. Spróbujemy porównać, jak wyglądał stan wojenny w ówczesnych województwach miejskim krakowski, tarnowskim i nowosądeckim? Jakie były podobieństwa i różnice w poszczególnych województwach? Jak wyglądały losy represjonowanych i ich rodzin? Jaki był wpływ stanu wojennego na późniejszą działalność podziemia solidarnościowego w Małopolsce?

Zachęcamy do zgłaszania tematów referatów z następujących obszarów ze szczególnym uwzględnieniem wątków dotychczas nie analizowanych w literaturze przedmiotu:

  • przebieg stanu wojennego w poszczególnych miejscowościach Małopolski,
  • działania władzy wobec opozycji podczas stanu wojennego,
  • propaganda władzy wobec stanu wojennego,
  • strajki, manifestacje i inne formy oporu wobec stanu wojennego,
  • skutki stanu wojennego w Małopolsce,
  • wpływ stanu wojennego na lokalne środowiska opozycji,
  • losy represjonowanych i ich rodzin,
  • Kościół wobec stanu wojennego,
  • pomoc represjonowanym.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, zatem prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia w dniu konferencji artykułów powstałych na bazie referatów. Od uczestników nie będzie pobierana opłata konferencyjna.

Propozycje referatów oraz ewentualne pytania prosimy przesyłać do 30 września 2021 r. na adresy e-mail koordynatorów konferencji:

do góry