Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Krakowie (stan na luty 2018 r.)

Śledztwa zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu

Zbrodnie komunistyczne

1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości wyrażającą się w indywidualnym naruszeniu praw człowieka poprzez przekroczenie uprawnień i stosowanie represji polegających na fizycznym i psychicznym znęcaniu się w okresie od grudnia 1946 roku do czerwca 1947 roku w Krakowie nad pozbawionymi wolności: Władysławem S., Hanną W., Janem D., Czesławą J., Wandą G., Stanisławą D., Janem K. i Albinem W. przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego w związku z ich działalnością w antykomunistycznym podziemiu po zakończeniu II wojny światowej w celu zmuszenia ich do przyznania się do winy i złożenia wyjaśnień o treści oczekiwanej przez przesłuchujących i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego pokrzywdzonych (S 39.2017.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 26 lutego 2018 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

2. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości przeciwko Kazimierzowi H. podejrzanemu o to, że:

I.  w okresie od 13 stycznia 1955 roku do 18 stycznia 1955 roku w Trzebuni województwa małopolskiego będąc funkcjonariuszem WUBP w Krakowie i tym samym funkcjonariuszem państwa komunistycznego, przekraczając swoje uprawnienia i chcąc aby Kazimierz K. dokonał czynu zabronionego, polegającego na zadaniu Janowi S. ciosu metalową rurką w głowę, skutkującego powstaniem obrażeń ciała realnie zagrażających życiu w/w, nakłonił go do tego, a powyższe stanowiło stosowanie represji w związku z  działalnością pokrzywdzonego w organizacji o charakterze niepodległościowym oraz poważne prześladowanie w związku z jego przynależnością do określonej grupy politycznej, a to przeciwników ówczesnej władzy, a nadto było działaniem na szkodę interesu publicznego i  interesu prywatnego pokrzywdzonego;

II. w okresie od dnia 18 stycznia 1955 roku do dnia 20 stycznia 1955 roku w Trzebuni, Myślenicach i Krakowie województwa małopolskiego będąc funkcjonariuszem WUBP
w Krakowie i tym samym funkcjonariuszem państwa komunistycznego nie dopełnił ciążących na nim obowiązków przez zaniechanie udzielenia należytej pomocy medycznej poprzez hospitalizację Jana S., mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w sytuacji w której w/w, w związku z doznanymi obrażeniami w postaci: złamania lewej strony tylnego dołu czaszkowego, krwotok podoponowy w obrębie prawej półkuli mózgu, zmiażdżenie bieguna przedniego i podstawy płatu czołowego prawego, rozsiane ogniska stłuczenia mózgu, znajdował się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia i tym samym, nie mając zamiaru popełnienia czynu polegającego na spowodowaniu śmierci pokrzywdzonego, na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo, że możliwość popełnienia tego czynu mógł przewidzieć,  doprowadził do powyższego co nastąpiło w dniu 29 stycznia 1955 roku w Krakowie, a co stanowiło stosowanie represji w związku z  działalnością pokrzywdzonego w organizacji o charakterze niepodległościowym oraz  poważne prześladowanie w związku z jego przynależnością do określonej grupy politycznej, a to przeciwników ówczesnej władzy, a nadto było działaniem na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego pokrzywdzonego (S 64.2016.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2017 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego czynu.

 

3. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na represji w postaci indywidualnego naruszenia praw człowieka w postaci znęcania się fizycznego i psychicznego w okresie od października do grudnia 1947 roku nad Franciszkiem W. i Franciszkiem N., w celu uzyskania od nich określonej treści wyjaśnień, co stanowiło poważne prześladowanie z powodu przynależności pokrzywdzonych do określonej grupy politycznej, przez funkcjonariuszy PUBP w Dąbrowie Tarnowskiej, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego, a czyn ten stanowił przestępstwo według polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie jego popełnienia (S 56.2016.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 20 października 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

4. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegające na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad Józefem M. w 1950 roku przez funkcjonariuszy PUBP w Myślenicach (S 30.2017.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 7 grudnia 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

5. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegające na stosowaniu represji z powodu przynależności do określonej grupy politycznej, w postaci fizycznego znęcania się przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Olkuszu oraz Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie w okresie od dnia 4 lutego 1946 roku do dnia 22 października 1946 roku w Olkuszu i w Krakowie nad pozbawioną wolności, a tym samym znajdującą się w stanie bezradności Stanisławą Z., poprzez w szczególności bicie wymienionej po całym ciele oraz zmuszanie do przebywania w tzw. karcerze celem zmuszenia jej do złożenia określonej treści wyjaśnień (S 42.2016.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

6. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad Janem J. i innymi przez funkcjonariuszy UB (S 61.2016.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 12 października 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

7. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, będące poważnym prześladowaniem osób z powodu ich przynależności do określonej grupy politycznej, polegających na stosowaniu represji wobec jednostek, mających postać przemocy, gróźb bezprawnych oraz innych sposobów fizycznego i moralnego znęcania się nad sześcioma tymczasowo aresztowanymi żołnierzami Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: Ludomirem S., Michałem O., Henrykiem S., Romualdem J., Januszem O., Tadeuszem B., pomiędzy 4 lipca 1948 roku a 31 lipca 1948 roku, w Końskich, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego - oficerów śledczych  tamtejszego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (S 15.2017.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 19 grudnia 2017 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci czterech podejrzanych oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

8. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, będące poważnym prześladowaniem osoby z powodu jej przynależności do określonej grupy politycznej, mające postać stosowania represji wobec jednostki, w postaci dokonanego w dniu 26 maja 1980 roku w Sandomierzu pobicia członka opozycji antykomunistycznej Jana Józefa L. przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego (S 98.2016.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 14 lutego 2018 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

9. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji w związku z działalnością pokrzywdzonej w zbrojnym podziemiu antykomunistycznym, poprzez zabójstwo w bliżej nieustalonym dniu w okresie od stycznia do lutego 1947 roku w miejscowości Jaroszowice koło Wadowic Janiny G. (S 17.2015.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 24 stycznia 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17§1 pkt 1 kpk wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego czynu.

 

10. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie:

I.  znęcania się fizycznego i moralnego nad zatrzymanym i pozbawionym wolności Edwardem S. w okresie od  12 września 1947 roku  w celu zmuszenia go do składania  wyjaśnień  przez funkcjonariuszy PUBP w Myślenicach, w ramach represji za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa;

II.  znęcania się fizycznego i moralnego nad zatrzymanym i pozbawionym wolności Stanisławem K. w okresie od 16 grudnia 1952 roku w celu zmuszenia go do składania  wyjaśnień  przez funkcjonariuszy PUBP w Myślenicach, w ramach represji za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego (S 3.2017.Zk). 

 

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 20 lutego 2018 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci podejrzanego oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa

 

11. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, popełnionej w okresie lipca 1961 roku w Krakowie, przez funkcjonariuszy d. PUBP w Krakowie, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego, zbrodni komunistycznej, polegającej na fizycznym i moralnym znęcaniu się nad tymczasowo aresztowanym Andrzejem Sz. Zmuszaniu go biciem oraz groźbami pozbawienia życia i połamania rąk, do przyznania się do winy i złożenia określonej treści wyjaśnień, w toku prowadzonego przeciwko niemu postępowania przygotowawczego, przy czym, czyn ów stanowił przejaw stosowania wobec pokrzywdzonego represji z tytułu przynależności do młodzieżowej organizacji niepodległościowej, krytykującej ówczesny ustrój PRL oraz prowadzenia akcji rozpowszechniania ulotek o treściach antykomunistycznych (S 43.2014.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 15 września 2016 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci podejrzanego oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17§1 pkt 1 kpk wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego czynu.

 

12. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, w sprawie zabójstwa Władysława P. w listopadzie 1947 roku przez funkcjonariuszy PUBP w Brzesku (S 61.2014.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 26 września 2016 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego czynu oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

13. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości  polegającej na znęcaniu się nad zatrzymanymi i pozbawionymi wolności członkami organizacji niepodległościowej Wolność i Niezawisłość: Alojzym K., Józefem O. i Walerianem T. w okresie od września 1946 do 13 listopada 1947 r. w Krakowie przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, w ramach represji za działalność w organizacjach niepodległościowych 
(S 38.2015.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 12 grudnia 2016 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci dwóch sprawców czynu oraz na podstawie art. 17§1 pkt 1 kpk wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego czynu.

 

14. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na poważnym prześladowaniu z powodu przynależności do określonej grupy politycznej – działaczy opozycji antykomunistycznej – poprzez zastosowanie wobec nich represji, wyrażające się w podpisaniu datowanych na okres od 12 do 18 grudnia 1981 r. decyzji o internowaniu, wydanych na podstawie nieobowiązującego aktu prawnego, tj. dekretu z dnia 12 grudnia 1982 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w okresie obowiązywania stanu wojennego oraz nakazów zatrzymania i doprowadzenia go do ośrodka odosobnienia, zlecając podległym mu funkcjonariuszom ich wykonanie czym pozbawił pokrzywdzonych wolności na okres powyżej czternastu dni, który to czyn stanowił przestępstwo według kodeksu karnego z 1969 r., (S 84.2006.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 21 grudnia 2016 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci dwóch sprawców czynu oraz na podstawie art. 17§1 pkt 2 kpk wobec braku znamion zbrodni komunistycznej.

 

15. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie Henryka B., w bliżej nieustalonych okolicznościach, w dniu 15 listopada 1956 roku w Tarnowie przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, który to czyn był stanowił represję, stanowiącą przestępstwo według polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie jego popełnienia (S 40.2016.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 21 stycznia 2017 roku na podstawie art. 17§1 pkt 1 kpk wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego czynu.

 

16. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych, stanowiących jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, dotyczące poważnych prześladowań osób z powodu ich przynależności do określonej grupy politycznej, mających postać stosowania represji w postaci dokonanych w dniach 12 grudnia 1950 roku oraz 10 kwietnia 1951 roku w Kielcach, zabójstw członków organizacji antykomunistycznych Bronisława K. oraz Ludwika M., przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego (S 85.2016.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 14 listopada 2017 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci czterech sprawców przestępstwa.

 

 

Zbrodnie nazistowskie

 

1. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie:

I . zabójstwa 4 obywateli polskich przez zastrzelenie a to Bronisława N., Mariannę  Cz., Feliksa P. i Piotra O. w dniu 15 czerwca 1944 roku w Białej Chechelskiej przez żandarmów niemieckich;

II. zabójstwa 8 obywateli polskich przez zastrzelenie a to: Jana S., Józefa Cz., Henryka M.,  Donata W., Jana B. i Jana W. w dniu 24 listopada 1944 roku w Bolesławiu przez żandarmów niemieckich (S 80.2015.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 4 lipca 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17§1 pkt 7 kpk wobec stwierdzenia, że postępowanie karne co do tego samego czynu zostało prawomocnie zakończone.

           

2. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie przez rozstrzelanie w dniu 5 września 1939 roku w Pile Kościeleckiej obywateli polskich: Franciszka B., Ignacego B., Karola L. oraz Jana T., przez bliżej nieustalonych żołnierzy Wehrmachtu, który to czyn był formą prześladowania z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej (S 31.2017.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 21 września 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

3. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie zbrodni nazistowskiej, polegającej na zabójstwie poprzez rozstrzelanie, kilkuset obywateli polskich, narodowości żydowskiej, dokonanym w 1942 roku, na terenie miejscowości Słomniki pow. Miechów, przez funkcjonariuszy hitlerowskich, który to czyn był przejawem poważnych prześladowań z powodu przynależności zamordowanych do określonej grupy narodowościowej (S 37.2016.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 14 lutego 2017 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci ośmiu sprawców czynu oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

4. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie przez rozstrzelanie w dniu 11 sierpnia 1943 roku w Sierszy Jana R. i Józefa D., w dniu 4 lutego 1944 roku w Trzebini Tomasza P. oraz w dniu 3 kwietnia 1944 roku w Trzebini Stanisława D., przez nieustalonych funkcjonariuszy państwa nazistowskiego, który to czyn był formą prześladowania z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej (S 32.2017.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 23 października 2017 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawcy przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

5. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości dotyczące zabójstwa w dniu 7 kwietnia 1944 roku rodziny Guttów w Szaflarach przez funkcjonariuszy Gestapo (S 49.2016.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 26 września 2017 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci trzech sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

6. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na rozstrzelaniu, w latach 1941-1944, w m. Borki Wielkie, d. woj. tarnopolskiego, polskich cywili, przywożonych na miejsce egzekucji samochodami ciężarowymi (S 75.2016.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 6 czerwca 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

7. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, polegającej na wzięciu udziału w dokonaniu zabójstwa pięćdziesięciu obywateli polskich przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego dnia 2 lutego 1944 roku w miejscowości Podłęże, co stanowiło poważne prześladowanie z powodu przynależności pokrzywdzonych do określonej grupy narodowościowej (S 81.2016.Zn). 

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 12 maja 2017 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawcy przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

8. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwach obywateli polskich na terenie miejscowości Myślachowice w okresie od bliżej nieustalonego dnia miesiąca listopada 1943 roku do bliżej nieustalonego dnia miesiąca października 1944 roku, które to czyny były formą prześladowania z powodu przynależności pozbawionych życia do określonych grup narodowościowych (S 24.2017.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 25 września 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

9. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności Marii P. w 1941 roku (S 11.2017.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 9 października 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

10. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, popełnionej w dniu 24 września 1942 roku na terenie getta w Tarnowie przez idących na rękę władzy państwa niemieckiego funkcjonariuszy niemieckich w postaci zabójstwa Janiny S. (S 66.2016.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 22 listopada 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

11. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnione w latach 1943-1944 roku w rejonie wsi Fanisławice, gmina Łopuszno, powiatu kieleckiego, daty bliżej nie ustalono, przez funkcjonariuszy niemieckiej żandarmerii z posterunku w Łopusznie, którzy dokonali zabójstw obywateli polskich; Ludwika Dz., Józefa D. i Tadeusza Ł. oraz kilku osób narodowości żydowskiej (S 41.2017.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 20 grudnia 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

12. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, popełnionej w dniu 6 listopada 1943 roku w Krakowie - na terenie obozu koncentracyjnego w Płaszowie przez funkcjonariuszy III Rzeszy, którzy naruszając prawo międzynarodowe dokonali zabójstwa poprzez rozstrzelanie Bernarda Z., Jana D., Konstantego D. oraz Władysława O., funkcjonariuszy Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa, tzw. Policji Granatowej (S 65.2016.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 17 marca 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

Inne zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodnie wojenne

 

1.Śledztwo w sprawie uchylania się od przekazania dokumentów do Instytutu Pamięci Narodowej dokumentacji wytworzonej w okresie od 1945 do 1989 roku przez organa bezpieczeństwa w tym Informację Wojskową oraz Wojskową Służbę Wewnętrzną dot. gen. Aleksandra K. przez Jerzego T. (S 45.2016.Zi).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 października 2016 roku na podstawie art. 17§1 pkt 2 wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego oraz na podstawie art. 17§1 pkt 5 wobec śmierci jednego sprawcy przestępstwa.

 

 

do góry