Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Krakowie (stan na listopad 2017 r.)

Śledztwa zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu

Zbrodnie komunistyczne

1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, dokonanej przez funkcjonariuszy NKWD, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego, polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności- na okres przekraczający 14 dni – Michała M., poprzez jego zatrzymanie, a następnie aresztowanie w bliżej nieustalonym okresie czasu od bliżej nieustalonego dnia marca 1940 roku do bliżej nieustalonego dnia i miesiąca 1941 roku na obszarze byłego województwa tarnopolskiego, przy czym bezprawne pozbawienie wolności połączone było z oddaniem pokrzywdzonego we władztwo państwa obcego i stanowiło stosowanie wobec niego represji z powodu przynależności wymienionego do określonej grupy zawodowej i społecznej (S 54.2015.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 2 grudnia 2016 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości przeciwko Kazimierzowi H. podejrzanemu o to, że:

I.  w okresie od 13 stycznia 1955 roku do 18 stycznia 1955 roku w Trzebuni województwa małopolskiego będąc funkcjonariuszem WUBP w Krakowie i tym samym funkcjonariuszem państwa komunistycznego, przekraczając swoje uprawnienia i chcąc aby Kazimierz K. dokonał czynu zabronionego, polegającego na zadaniu Janowi S. ciosu metalową rurką w głowę, skutkującego powstaniem obrażeń ciała realnie zagrażających życiu w/w, nakłonił go do tego, a powyższe stanowiło stosowanie represji w związku z  działalnością pokrzywdzonego w organizacji o charakterze niepodległościowym oraz poważne prześladowanie w związku z jego przynależnością do określonej grupy politycznej, a to przeciwników ówczesnej władzy, a nadto było działaniem na szkodę interesu publicznego i  interesu prywatnego pokrzywdzonego;

II. w okresie od dnia 18 stycznia 1955 roku do dnia 20 stycznia 1955 roku w Trzebuni, Myślenicach i Krakowie województwa małopolskiego będąc funkcjonariuszem WUBP
w Krakowie i tym samym funkcjonariuszem państwa komunistycznego nie dopełnił ciążących na nim obowiązków przez zaniechanie udzielenia należytej pomocy medycznej poprzez hospitalizację Jana S., mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w sytuacji w której w/w, w związku z doznanymi obrażeniami w postaci: złamania lewej strony tylnego dołu czaszkowego, krwotok podoponowy w obrębie prawej półkuli mózgu, zmiażdżenie bieguna przedniego i podstawy płatu czołowego prawego, rozsiane ogniska stłuczenia mózgu, znajdował się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia i tym samym, nie mając zamiaru popełnienia czynu polegającego na spowodowaniu śmierci pokrzywdzonego, na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo, że możliwość popełnienia tego czynu mógł przewidzieć,  doprowadził do powyższego co nastąpiło w dniu 29 stycznia 1955 roku w Krakowie, a co stanowiło stosowanie represji w związku z  działalnością pokrzywdzonego w organizacji o charakterze niepodległościowym oraz  poważne prześladowanie w związku z jego przynależnością do określonej grupy politycznej, a to przeciwników ówczesnej władzy, a nadto było działaniem na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego pokrzywdzonego (S 64.2016.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2017 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego czynu.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, w sprawie stosowania w 1952 r. niedozwolonych metod śledczych przez funkcjonariuszy WUBP Kielce wobec tymczasowo aresztowanej Reginy P., podejrzanej o przynależność do organizacji mającej na celu zmianę przemocą ustroju państwa (S 43.2015.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 18 grudnia 2015 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

4. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości polegające na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy politycznej oraz na stosowaniu represji wobec jednostek, mających postać przemocy, gróźb bezprawnych oraz innych sposobów fizycznego i psychicznego znęcania się nad tymczasowo aresztowanymi żołnierzami Armii Krajowej Ryszardem Ż., Leszkiem W., Pawłem F., Tadeuszem K. oraz Mieczysławem Cz., w celu uzyskania od nich określonej treści wyjaśnień, pomiędzy 15 grudnia 1945 roku a 7 marca 1946 roku, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego – oficerów śledczych Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Jędrzejowie (S 59.2016.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2017 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci trzech podejrzanych.

5. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegające na stosowaniu represji z powodu przynależności do określonej grupy politycznej, w postaci fizycznego znęcania się przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Olkuszu oraz Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie w okresie od dnia 4 lutego 1946 roku do dnia 22 października 1946 roku w Olkuszu i w Krakowie nad pozbawioną wolności, a tym samym znajdującą się w stanie bezradności Stanisławą Z., poprzez w szczególności bicie wymienionej po całym ciele oraz zmuszanie do przebywania w tzw. karcerze celem zmuszenia jej do złożenia określonej treści wyjaśnień (S 42.2016.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

6. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji w postaci fizycznego i psychicznego znęcania się przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie w okresie od września 1946 r. do stycznia 1947 r. w Krakowie nad pozbawionymi wolności Zygmuntem Ż., Janem Ż., Jerzym F., Marianem N., Adamem M., Wacławem Z., Ryszardem Ch., przez funkcjonariuszy KW MO w Krakowie i zmuszania ich groźbami i przemocą do przyznania się do winy i złożenia określonej treści wyjaśnień (S 30.2014.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 9 marca 2016 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

7. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji w postaci fizycznego i psychicznego znęcania się przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, a to funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wadowicach oraz Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie w okresie od października 1950 roku do grudnia 1950 roku w Wadowicach i w Krakowie nad pozbawionym wolności, a tym samym znajdującym się w stanie bezradności Edwardem M. (S 33.2014.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 3 czerwca 2016 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

8. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, a polegającej na  zabójstwie Włodzimierza Sz. w 1946 r. w Maszkowie przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, który to czyn stanowił poważne prześladowanie z powodu przynależności pokrzywdzonego do określonej grupy politycznej i społecznej (S 47.2015.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 21 lipca 2016 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

9. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji w związku z działalnością pokrzywdzonej w zbrojnym podziemiu antykomunistycznym, poprzez zabójstwo w bliżej nieustalonym dniu w okresie od stycznia do lutego 1947 roku w miejscowości Jaroszowice koło Wadowic Janiny G. (S 17.2015.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 24 stycznia 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17§1 pkt 1 kpk wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego czynu.

10. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwach i bezprawnym pozbawieniu wolności jeńców polskich, przetrzymywanych od jesieni 1939 r. do 1941 r. przez funkcjonariuszy państwa radzieckiego, w obozie pracy przymusowej w Ponikwie, woj. Tarnopolskiego
(S 33.2015.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 2 września 2016 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

11. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, popełnionej w okresie lipca 1961 roku w Krakowie, przez funkcjonariuszy d. PUBP w Krakowie, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego, zbrodni komunistycznej, polegającej na fizycznym i moralnym znęcaniu się nad tymczasowo aresztowanym Andrzejem Sz. Zmuszaniu go biciem oraz groźbami pozbawienia życia i połamania rąk, do przyznania się do winy i złożenia określonej treści wyjaśnień, w toku prowadzonego przeciwko niemu postępowania przygotowawczego, przy czym, czyn ów stanowił przejaw stosowania wobec pokrzywdzonego represji z tytułu przynależności do młodzieżowej organizacji niepodległościowej, krytykującej ówczesny ustrój PRL oraz prowadzenia akcji rozpowszechniania ulotek o treściach antykomunistycznych (S 43.2014.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 15 września 2016 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci podejrzanego oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17§1 pkt 1 kpk wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego czynu.

12. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, w sprawie zabójstwa Władysława P. w listopadzie 1947 roku przez funkcjonariuszy PUBP w Brzesku (S 61.2014.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 26 września 2016 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego czynu oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

13. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości  polegającej na znęcaniu się nad zatrzymanymi i pozbawionymi wolności członkami organizacji niepodległościowej Wolność i Niezawisłość: Alojzym K., Józefem O. i Walerianem T. w okresie od września 1946 do 13 listopada 1947 r. w Krakowie przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, w ramach represji za działalność w organizacjach niepodległościowych 
(S 38.2015.Zk)
.

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 12 grudnia 2016 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci dwóch sprawców czynu oraz na podstawie art. 17§1 pkt 1 kpk wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego czynu.

14. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na poważnym prześladowaniu z powodu przynależności do określonej grupy politycznej – działaczy opozycji antykomunistycznej – poprzez zastosowanie wobec nich represji, wyrażające się w podpisaniu datowanych na okres od 12 do 18 grudnia 1981 r. decyzji o internowaniu, wydanych na podstawie nieobowiązującego aktu prawnego, tj. dekretu z dnia 12 grudnia 1982 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w okresie obowiązywania stanu wojennego oraz nakazów zatrzymania i doprowadzenia go do ośrodka odosobnienia, zlecając podległym mu funkcjonariuszom ich wykonanie czym pozbawił pokrzywdzonych wolności na okres powyżej czternastu dni, który to czyn stanowił przestępstwo według kodeksu karnego z 1969 r., (S 84.2006.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 21 grudnia 2016 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci dwóch sprawców czynu oraz na podstawie art. 17§1 pkt 2 kpk wobec braku znamion zbrodni komunistycznej.

15. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie Henryka B., w bliżej nieustalonych okolicznościach, w dniu 15 listopada 1956 roku w Tarnowie przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, który to czyn był stanowił represję, stanowiącą przestępstwo według polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie jego popełnienia (S 40.2016.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 21 stycznia 2017 roku na podstawie art. 17§1 pkt 1 kpk wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego czynu.

16. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na przekroczeniu uprawnień i bezprawnym, trwającym dłużej niż 7 dni pozbawieniu wolności Małgorzaty K.-S. przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, prokuratorów Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie oraz sędziów Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie, w toku prowadzonego przeciwko niej postępowania karnego, o czyn popełniony pomiędzy 13 a 18 grudnia 1981 roku, a zakwalifikowany z art. 48 ust. 1 i 2 nieobowiązującego wówczas dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym, który to czyn stanowił represje wg ustawy karnej obowiązującej w czasie jego popełnienia wobec pokrzywdzonej i był działaniem na szkodę interesu publicznego (S 31.2014.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2015 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 kpk wobec stwierdzenia, iż postępowanie karne co do tego samego czynu i osoby zostało prawomocnie zakończone.

Zbrodnie nazistowskie

1. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie:

I . zabójstwa 4 obywateli polskich przez zastrzelenie a to Bronisława N., Mariannę  Cz., Feliksa P. i Piotra O. w dniu 15 czerwca 1944 roku w Białej Chechelskiej przez żandarmów niemieckich;

II. zabójstwa 8 obywateli polskich przez zastrzelenie a to: Jana S., Józefa Cz., Henryka M.,  Donata W., Jana B. i Jana W. w dniu 24 listopada 1944 roku w Bolesławiu przez żandarmów niemieckich (S 80.2015.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 4 lipca 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17§1 pkt 7 kpk wobec stwierdzenia, że postępowanie karne co do tego samego czynu zostało prawomocnie zakończone.           

2. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, dotyczące poważnych prześladowań osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionych w latach 1942 – 1944, na terenie Kielc oraz innych miejscowościach okręgu kieleckiego, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego - Gerulfa Mayera i innych funkcjonariuszy niemieckiej żandarmerii z placówek w Kielcach oraz w Jędrzejowie, polegające na wielu zabójstwach osób spośród polskiej ludności cywilnej (S 21.2016.Zn).

Śledztwo zawieszono postanowieniem z dnia 28 lutego 2017 roku na podstawie art. 22 § 1 kpk.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie zbrodni nazistowskiej, polegającej na zabójstwie poprzez rozstrzelanie, kilkuset obywateli polskich, narodowości żydowskiej, dokonanym w 1942 roku, na terenie miejscowości Słomniki pow. Miechów, przez funkcjonariuszy hitlerowskich, który to czyn był przejawem poważnych prześladowań z powodu przynależności zamordowanych do określonej grupy narodowościowej (S 37.2016.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 14 lutego 2017 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci ośmiu sprawców czynu oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

4. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na bezprawnym pozbawieniu wolności Stefana B. w dniu 16 kwietnia 1943 roku celem wykonywania prac przymusowych, a następnie wywiezienie Stefana B. do Niemiec na roboty przymusowe, gdzie pracował do maja 1945 roku (S 58.2016.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 19 stycznia 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

5. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie przez rozstrzelanie obywatela polskiego narodowości żydowskiej Wigdora K. w dniu 12 października 1939 roku w Chrzanowie przez funkcjonariuszy Wehrmachtu, który to czyn był formą prześladowania z powodu przynależności pozbawionego życia do określonej grupy narodowościowej (S 29.2015.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 16 maja 2016 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

6. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na rozstrzelaniu, w latach 1941-1944, w m. Borki Wielkie, d. woj. tarnopolskiego, polskich cywili, przywożonych na miejsce egzekucji samochodami ciężarowymi (S 75.2016.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 6 czerwca 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

7. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie, poprzez rozstrzelanie, w grudniu 1939r., w rejonie starego koryta rzeki Biała k/Rzuchowej, gm. Pleśna pow. Tarnów, nie mniej niż 9 (dziewięciu) nieustalonych obywateli polskich, dokonanej przez żołnierzy Wehrmachtu, który to czyn był przejawem poważnych prześladowań, z powodu przynależności zamordowanych, do polskiej grupy narodowościowej (S 32.2016.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 3 października 2016 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

8. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, polegającej na wzięciu udziału w dokonaniu zabójstwa pięćdziesięciu obywateli polskich przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego dnia 2 lutego 1944 roku w miejscowości Podłęże, co stanowiło poważne prześladowanie z powodu przynależności pokrzywdzonych do określonej grupy narodowościowej (S 81.2016.Zn). 

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 12 maja 2017 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawcy przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

9. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskich, stanowiących jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegających na zabójstwach cywilnych obywateli polskich: I. Józefa O., Wojciecha K. i Jakuba D., dokonanym w dniu 12 września 1944 roku w Zasani /d. pow. myślenicki/, II. Mariana M., Stanisława J., Stanisława D., Stefana D. i Michała Ś., dokonanym w dniu 15 września 1944 roku w Węglówce /d. pow. myślenicki/, przez – idących na rękę władzy państwa niemieckiego – niemieckich funkcjonariuszy Gestapo i innych niemieckich formacji, które to czyny, były przejawem poważnych prześladowań, z powodu przynależności pokrzywdzonych, do polskiej grupy narodowościowej (S 65.2015.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 30 września 2016 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

10. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie w postaci rozstrzelania przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego, w Byczynie i innych miejscowościach b. pow. chrzanowskiego w okresie od lipca 1940 roku do 30 maja 1944 roku obywateli polskich - Pawła G., Władysława P., Antoniego D., Józefa G., Bronisława P., Piotra P. i Józefa K., który to czyn był formą prześladowania z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej (S 27.2016.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 23 listopada 2016 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

11. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskich, stanowiących zbrodnię przeciwko ludzkości, popełnionych w okresie bliżej nieustalonego dnia miesiąca września 1939 roku do dnia 31 grudnia 1939 roku w Grybowie na obszarze obozu przejściowego dla jeńców wojennych narodowości polskiej, które to czyny były formą prześladowania z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej (S 35.2016.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 6 września 2016 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

12. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwach obywateli polskich na terenie miejscowości Siedliszowice, pow. olkuski w okresie od marca do września 1943 roku, które to czyny były formą prześladowania z powodu przynależności pozbawionych życia do określonej grupy narodowościowej (44.2016.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 16 lutego 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

13. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, popełnionej w dniu 6 listopada 1943 roku w Krakowie - na terenie obozu koncentracyjnego w Płaszowie przez funkcjonariuszy III Rzeszy, którzy naruszając prawo międzynarodowe dokonali zabójstwa poprzez rozstrzelanie Bernarda Z., Jana D., Konstantego D. oraz Władysława O., funkcjonariuszy Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa, tzw. Policji Granatowej (S 65.2016.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 17 marca 2017 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

Inne zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodnie wojenne

1.Śledztwo w sprawie uchylania się od przekazania dokumentów do Instytutu Pamięci Narodowej dokumentacji wytworzonej w okresie od 1945 do 1989 roku przez organa bezpieczeństwa w tym Informację Wojskową oraz Wojskową Służbę Wewnętrzną dot. gen. Aleksandra K. przez Jerzego T. (S 45.2016.Zi).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 października 2016 roku na podstawie art. 17§1 pkt 2 wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego oraz na podstawie art. 17§1 pkt 5 wobec śmierci jednego sprawcy przestępstwa.

 

 

do góry