Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Krakowie (stan na maj 2018 r.)

Śledztwa zakończone skierowaniem aktu oskarżenia

1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości popełnionej w okresie od nieustalonego dnia lutego 1949 roku do dnia 17 lutego 1949 roku w Limanowej dot. znęcania się fizycznego i moralnego przez funkcjonariusza Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Teodora K. w Limanowej nad Eugeniuszem K. (S 81.2010.Zk).

W toku śledztwa zebrano materiał dowodowy, w postaci zeznań świadków, oględzin akt oraz uzyskanej dokumentacji i opinii biegłych, który dał podstawę do przedstawienia Teodorowi K. - funkcjonariuszowi Referatu III Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Limanowej zarzutów, że:

w okresie od nieustalonego dnia lutego 1949 roku do dnia 17 lutego 1949 roku w Limanowej będąc urzędnikiem – funkcjonariuszem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Limanowej popełnił zbrodnię komunistyczną oraz przeciwko ludzkości poprzez to że, w ramach represji za działalność w organizacji antykomunistycznej, działając wspólnie z innymi nieustalonymi funkcjonariuszami, znęcał się fizycznie i moralnie nad pozbawionym wolności Eugeniuszem K. poprzez bicie go rękami po twarzy i całym ciele, kopanie, bicie kolbą karabinu, rzemieniem zakończonym ołowiem oraz drewnianą pałką oraz znieważanie wymienionego wulgarnymi słowami, w celu zmuszenia go do składania określonych wyjaśnień, w tym wskazania miejsca ukrycia broni.

Sprawa zakończona skierowaniem aktu oskarżenia w dniu 26.10.2011 roku.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości popełnionej w styczniu 1955 roku w Trzebuni dot. zlecenia podległym funkcjonariuszom Kazimierza H. - byłemu Naczelnikowi Wydziału Walki z Bandytyzmem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, pobicia pokrzywdzonego Jana S. w związku z jego działalnością w antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym i spowodowanie u niego ciężkiego uszkodzenia ciała a następnie o nieudzielenie pokrzywdzonemu pomocy w wyniku czego Jan S. zmarł
(S 68.2017.Zk).

Śledztwo zostało w niniejszej sprawie wszczęte w wyniku pisemnego zawiadomienia złożonego przez osobę prywatną, w toku śledztwa zebrano materiał dowodowy, w postaci zeznań świadków, oględzin akt oraz uzyskanej dokumentacji, który dał podstawę do przedstawienia Kazimierzowi H. - byłemu Naczelnikowi Wydziału Walki z Bandytyzmem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie zarzutów, że:

w okresie od 13 stycznia 1955 roku do 18 stycznia 1955 roku w miejscowości Trzebunia województwa małopolskiego opracowując plan zatrzymania Jana S. jednego z najdłużej ukrywających się żołnierzy podziemia niepodległościowego na terenie Polski południowej oskarżony nakłonił podległego mu funkcjonariusza do doprowadzenia wyżej wymienionego do utraty świadomości a następnie znajdującemu się w stanie bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia pokrzywdzonemu w okresie od 18 stycznia 1955 roku do 20 stycznia 1955 roku w Trzebuni, Myślenicach i w Krakowie nie zapewnił odpowiedniej opieki medycznej i zaniechał skierowania go do szpitala. W ten sposób przyczynił się do śmierci Jana S.

Sprawa zakończona skierowaniem aktu oskarżenia w dniu 15.09.2017 roku.

do góry