Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Krakowie (stan na maj 2017 r.)

Śledztwa w toku

Zbrodnie komunistyczne

1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, w sprawie pobicia, w nocy z 6/7 maja 1977 roku w Krakowie, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, Stanisława P., i narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, w wyniku czego, w następstwie doznanych obrażeń ciała poniósł on śmierć, przy czym, czyn ów, stanowił przejaw stosowania wobec pokrzywdzonego represji, w związku z jego zaangażowaniem w działalność opozycyjną wobec polityki ówczesnych władz PRL, za sprawą sympatyzowania i aktywnej współpracy z organizacją KOR, jak również, pozostawał w związku z naruszeniem jego prawa do życia, stanowiącego formę naruszenia praw człowieka (S 35.2008.Zk).

W dotychczasowym okresie prowadzonego śledztwa, tut. Komisja uzyskała zeznania kilkudziesięciu – nigdy wcześniej – nie przesłuchanych osób, w szczególności najbliższych pokrzywdzonego (spośród których trzem nadano status pokrzywdzonego) tudzież innych, na stałe zamieszkujących poza granicami Kraju (które przesłuchane zostały w ramach międzynarodowej pomocy prawnej). Przeprowadzono także kompleksowe i wnikliwe kwerendy kilku tysięcy stron dokumentów archiwalnych z zasobów BUiAD w Warszawie, OBUiAD w Krakowie oraz innych instytucji zewnętrznych. W oparciu z kolei, o ekshumowane szczątki kośćca Stanisława P., pozyskano dodatkowe opinie kryminalistyczne, z zakresu medycyny sądowej, toksykologii oraz biomechaniki, koncentrujące się na wyjaśnieniu – kluczowej dla sprawy – kwestii mechanizmu powstania obrażeń na ciele pokrzywdzonego oraz określenia przyczyn jego śmiertelnego zejścia. Uzyskano także dodatkową opinię daktyloskopijną, bazującą na dowodowych śladach linii papilarnych, zabezpieczonych w dniu 07.05.1977 r. na miejscu ujawnienia zwłok Stanisława P.

W sprawie uzyskano już wszelkie opinie kryminalistyczne. Ukończono oględziny materiałów archiwalnych wytworzonych przez organa MO i SB. Trwa końcowa analiza materiału dowodowego.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad Janem J. i innymi przez funkcjonariuszy UB (S 61.2016.Zk).

W toku postępowania gromadzone są dokumenty archiwalne związane ze śledztwem prowadzonym przeciwko pokrzywdzonemu przez UB. Na ich podstawie możliwe będzie ustalenie okoliczności aresztowania pokrzywdzonego i odtworzenia przebiegu śledztwa, w tym stwierdzenia, czy w jego toku stosowane były tzw. niedozwolone metody śledcze. Dalsze czynności zmierzać będą do ustalenia tożsamości biorących udział w śledztwie.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości przeciwko Kazimierzowi H. podejrzanemu o to, że:

I.  w okresie od 13 stycznia 1955 roku do 18 stycznia 1955 roku w Trzebuni województwa małopolskiego będąc funkcjonariuszem WUBP w Krakowie i tym samym funkcjonariuszem państwa komunistycznego, przekraczając swoje uprawnienia i chcąc aby Kazimierz K. dokonał czynu zabronionego, polegającego na zadaniu Janowi S. ciosu metalową rurką w głowę, skutkującego powstaniem obrażeń ciała realnie zagrażających życiu w/w, nakłonił go do tego, a powyższe stanowiło stosowanie represji w związku z  działalnością pokrzywdzonego w organizacji o charakterze niepodległościowym oraz poważne prześladowanie w związku z jego przynależnością do określonej grupy politycznej, a to przeciwników ówczesnej władzy, a nadto było działaniem na szkodę interesu publicznego i  interesu prywatnego pokrzywdzonego;

II. w okresie od dnia 18 stycznia 1955 roku do dnia 20 stycznia 1955 roku w Trzebuni, Myślenicach i Krakowie województwa małopolskiego będąc funkcjonariuszem WUBP
w Krakowie i tym samym funkcjonariuszem państwa komunistycznego nie dopełnił ciążących na nim obowiązków przez zaniechanie udzielenia należytej pomocy medycznej poprzez hospitalizację Jana S., mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w sytuacji w której w/w, w związku z doznanymi obrażeniami w postaci: złamania lewej strony tylnego dołu czaszkowego, krwotok podoponowy w obrębie prawej półkuli mózgu, zmiażdżenie bieguna przedniego i podstawy płatu czołowego prawego, rozsiane ogniska stłuczenia mózgu, znajdował się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia i tym samym, nie mając zamiaru popełnienia czynu polegającego na spowodowaniu śmierci pokrzywdzonego, na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo, że możliwość popełnienia tego czynu mógł przewidzieć,  doprowadził do powyższego co nastąpiło w dniu 29 stycznia 1955 roku w Krakowie, a co stanowiło stosowanie represji w związku z  działalnością pokrzywdzonego w organizacji o charakterze niepodległościowym oraz  poważne prześladowanie w związku z jego przynależnością do określonej grupy politycznej, a to przeciwników ówczesnej władzy, a nadto było działaniem na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego pokrzywdzonego (S 64.2016.Zk).

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego ustalono, że w WUBP w Krakowie prowadzono operacje w celu schwytania Jana S. przywódcę niepodległościowej organizacji w powiecie wadowickim. Całą operację schwytania Jana S. opracował i nią kierował naczelnik Wydziału ds. Bandytyzmu WUBP w Krakowie Kazimierz H.. W ramach tej akcji agent Kazimierz K., który należał do oddziału Jana S. miał doprowadzić do spotkania z przedstawicielem Komitetu Katolickiego podstawionym funkcjonariuszem UB Edwardem W.. Spotkanie to miało się odbyć w domu współpracownika UB Józefa Ś. w Trzebuni, gdzie miała być zorganizowana zasadzka. Do spotkania tego doszło w dniu 18 stycznia 1955 roku. W domu Józefa Ś. w zasadzce oczekiwali Kazimierz H. z innymi funkcjonariuszami. Kazimierz H. polecił Kazimierzowi K. w czasie tego spotkania uderzyć Jana S. w głowę aby go zamroczyć. Rzeczywiście w czasie tego spotkania Kazimierz K. uderzył przygotowaną wcześniej metalową rurą w głowę Jana S. powodując doprowadzenie go do stanu nieprzytomności. Pomimo tego stanu dowodzący akcją Kazimierz H. nie skierował Jana S. do szpitala tylko przewiózł go do siedziby WUBP w Krakowie a dopiero w dniu 20 stycznia 1955 roku skierował  go do Szpitala gdzie  Jan S. w wyniku doznanych obrażeń ciała w postaci złamania lewej strony tylnego dołu czaszkowego, krwotok podoponowy w obrębie prawej półkuli mózgu, zmiażdżenie bieguna przedniego i podstawy płatu czołowego prawego, rozsiane ogniska stłuczenia mózgu w dniu 29 stycznia 1955 roku zmarł.

Powyższe ustalenia dały podstawę do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów Kazimierzowi H.

W chwili obecnej wystosowano odezwę do Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku o przesłuchanie Kazimierza H. w charakterze podejrzanego.

4. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwach obywateli polskich dokonanych w trakcie prób przekroczenia granicy czechosłowacko-austriackiej w latach 1948-1989 dokonanych przez funkcjonariuszy komunistycznych Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, które to działanie stanowiło prześladowanie z powodów politycznych ludności cywilnej w ramach działań totalitarnych państwa komunistycznego (S 48.2016.Zk).

W toku śledztwa zgromadzono dostępną w kraju dokumentację dot. przypadków przekraczania przez obywateli polskich granicy pomiędzy Czechosłowacją a Austrią i RFN. Dokonano oględzin odnalezionych i przesłanych akt przez Oddziałowe Archiwum w Krakowie. Dołączono przesłaną w 2001 roku dokumentację przez Czeski Urząd Dokumentacji i Badania Zbrodni Komunizmu (tzw. UDV). Nadto przystąpiono do próby odnalezienia i przesłuchania w charakterze świadków najbliższych dla osób pokrzywdzonych, którzy zginęli przy próbie przekraczania ogrodzenia pod napięciem na granicy, których listę ustalono. I tak przesłuchano Michała G. – brata pokrzywdzonego Tadeusza G. oraz Mariana M. – syna pokrzywdzonego Franciszka M. Sporządzono także wnioski o wykonanie czynności w trybie międzynarodowej pomocy prawnej do Instytutu Pamięci Narodowej na Słowacji i Czeskiego Urzędu Dokumentacji i Ścigania Zbrodni Komunizmu w Polsce oraz Instytutu Badania Reżimów Totalitarnych w Polsce. Z osobnym wnioskiem wystąpiono także do Prokuratury Powiatowej w Czeskim Krumlowie. W toku śledztwa podejmowane są dalsze czynności zmierzające do ustalenia osób pokrzywdzonych – Polaków, którzy zginęli na granicy w wyniku porażenia prądem elektrycznym oraz sukcesywnie tłumaczone są na język polski uzyskane dokumenty dotyczące przedmiotu śledztwa z Republiki Czeskiej.

5. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej, jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegające na zabójstwie Józefa S. w 1977 roku w Kętach, byłego członka podziemia niepodległościowego, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego (S 21.2017.Zk).

Postępowanie w niniejszej sprawie dotyczy wyjaśnienia okoliczności śmierci Józefa S., którego zgon nastąpił 21.08.1977 roku w miejscowości Kęty. Gromadzone są dokumenty dotyczące wskazanego wyżej zdarzenia, trwa kwerenda archiwalna.

6. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegające na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad Józefem M. w 1950 roku przez funkcjonariuszy PUBP w Myślenicach (S 30.2017.Zk).

W powyższej sprawie trwa kwerenda archiwalna dotycząca w szczególności ujawnienia przedsięwzięć realizowanych w przeszłości przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego przeciwko Józefowi M. Przesłuchano osoby najbliższe pokrzywdzonemu celem protokolarnego odzwierciedlenia ich wiedzy odnośnie powojennych losów Józefa M.

7. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości,  polegającej na udzieleniu pomocy w okresie od 29 stycznia 1945 roku do 12 kwietnia 1945 roku w Nowym Targu i innych miejscowościach powiatu nowotarskiego przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Targu, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego formacjom sowieckim, dokonującym bezprawnych pozbawień wolności obywateli polskich w związku z ich przynależnością do Armii Krajowej, przy czym bezprawne pozbawienie wolności połączone było z oddaniem pokrzywdzonych we władztwo państwa obcego i stanowiło stosowanie wobec nich represji z powodu przynależności do określonej grupy politycznej (S77.2015.Zk).

W powyższej sprawie trwa kwerenda archiwalna dotycząca w szczególności ustalenia pełnego wykazu osób deportowanych przez funkcjonariuszy państwa sowieckiego w głąb ZSRS. Czynione są również ustalenia mające na celu zweryfikowanie udziału funkcjonariuszy MO i UB w działaniach polegających na pozbawieniu wolności żołnierzy Armii Krajowej.(S 85.2016.Zk).

Śledztwo niniejsze zostało wszczęte postanowieniem prokuratora OKŚZpNP w Krakowie z dnia 14 listopada 2016 r. W toku dotychczasowych czynności śledztwa ustalono, iż na terenie cmentarza  kieleckiego przy ul. Zagnańskiej ujawniono miejsca pochówków dwóch osób rozstrzelanych przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego najprawdopodobniej na terenie więzienia kieleckiego, w dniach 12 grudnia 1950 r. i 10 kwietnia 1951 r.  Wstępne oględziny archeologiczne i antropologiczne tych szczątków pozwalają na przypuszczenie, iż pochodzą one od ofiar egzekucji. W śledztwie, poza wnikliwą analizą uzyskanej ekspertyzy archeologicznej z ekshumacji obu w/w osób, przesłuchano ustalonych członków rodzin obu pokrzywdzonych, jak też pobrano od trzech z nich materiał porównawczy do badań genetycznych materiału DNA wydobytego z odnalezionych szczątków ludzkich. Z zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uzyskano od biegłych ekspertyzę z badań DNA, która potwierdziła tożsamość ekshumowanych szczątków ludzkich dotyczących Ludwika M. pseudonim Mnich. Odnośnie Bronisława K. prowadzone są dalsze badania przez biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zmierzające do identyfikacji. Uzyskano akta sądowe sprawy przeciwko Ludwikowi M., które zostaną poddane oględzinom. W sprawie przesłuchano dalszych świadków.

8. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie:

I.  znęcania się fizycznego i moralnego nad zatrzymanym i pozbawionym wolności Edwardem S. w okresie od  12 września 1947 roku  w celu zmuszenia go do składania  wyjaśnień  przez funkcjonariuszy PUBP w Myślenicach, w ramach represji za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa;

II.  znęcania się fizycznego i moralnego nad zatrzymanym i pozbawionym wolności Stanisławem K. w okresie od 16 grudnia 1952 roku w celu zmuszenia go do składania  wyjaśnień  przez funkcjonariuszy PUBP w Myślenicach, w ramach represji za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego (S 3.2017.Zk). 

W chwili obecnej w Archiwum IPN prowadzona jest kwerenda w celu ujawnienia dokumentów i akt dotyczących pozbawienia wolności Edwarda S. i Stanisława K., które zostaną poddane oględzinom. W przypadku ujawnienia świadków zostaną oni przesłuchani. Dalsze działania będą zmierzać do ustalenia funkcjonariuszy UB którzy prowadzili czynności z pokrzywdzonymi i mogli się nad nimi znęcać.

9. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na represji w postaci indywidualnego naruszenia praw człowieka w postaci znęcania się fizycznego i psychicznego w okresie od października do grudnia 1947 roku nad Franciszkiem W. i Franciszkiem N., w celu uzyskania od nich określonej treści wyjaśnień, co stanowiło poważne prześladowanie z powodu przynależności pokrzywdzonych do określonej grupy politycznej, przez funkcjonariuszy PUBP w Dąbrowie Tarnowskiej, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego, a czyn ten stanowił przestępstwo według polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie jego popełnienia (S 56.2016.Zk).

W toku śledztwa dokonano oględzin akt archiwalnych z rozprawy przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie z których wynika, że doszło do przestępstwa znęcania się nad ustalonymi pokrzywdzonymi. Obecnie trwają dalsze czynności procesowe takie jak, oględziny akt postępowań unieważnieniowych i odszkodowawczych, przesłuchanie ustalonych osób spokrewnionych z pokrzywdzonymi oraz akt personalnych funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa odpowiedzialnych za prowadzenie śledztwa wobec pokrzywdzonych.

Po dokończeniu oględzin wszystkich akt archiwalnych jakie są przekazane do wykorzystania w toku śledztwa zostanie podjęta decyzja o zakończeniu postepowania.

Zbrodnie nazistowskie

1. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na naruszeniu w okresie od maja 1940 r. do stycznia 1945 r. w Oświęcimiu i innych miejscowościach prawa międzynarodowego stanowiącego zbrodnię przeciwko ludzkości przez przedstawicieli władzy państwa niemieckiego polegającego na pozbawieniu wolności obywateli polskich poprzez osadzenie ich w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz-Birkenau i poddaniu ich tam nieludzkiemu traktowaniu oraz dokonywaniu ich zabójstw, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.

Celem prowadzonego postępowania jest kompleksowe i wszechstronne wyjaśnienie okoliczności przestępstw w zakresie wyznaczonym przez treść art. 297 k.p.k., z uwzględnieniem ustaleń poczynionych dotychczas w postępowaniach karnych obejmujących swoim zakresem czyn będący przedmiotem postępowania.

Tak więc w toku śledztw niezbędne jest poczynienie ustaleń dotyczących:

- organizacji i funkcjonowania obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau w kontekście systemu obozów koncentracyjnych i obozów zagłady funkcjonujących w III Rzeszy Niemieckiej;

- danych osób osadzonych w obozie;

- okoliczności pozbawiania życia osób osadzonych w obozie;

- ilości ofiar obozu (w rozumieniu całkowitej ilości uwięzionych oraz ilości osób zgładzonych);

- systemu pracy przymusowej z wykorzystaniem więźniów obozu;

- czynów zabronionych o charakterze jednostkowym popełnionych na szkodę więźniów obozu;

- eksperymentów medycznych i paramedycznych dokonywanych na więźniach obozu;

- likwidacji obozu i przestępstw popełnionych w związku z jego ewakuacją;

- funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej pełniących służbę w obozie;

- wyników zakończonych postępowań karnych dotyczących przestępstw popełnionych w związku z funkcjonowaniem obozu.

Dla realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2 Ustawy o IPN oraz art. 297 k.p.k. niezbędne jest pozyskanie dla potrzeb postępowania możliwie jak najdokładniejszych danych o potencjalnych źródłach informacji na temat objęty przedmiotem śledztwa.

Z punktu widzenia zasad prawa karnego potencjalny zakres procesowego zainteresowania obejmuje nie tylko dowody w znaczeniu ścisłym (tj. dowody z dokumentów, zeznań świadków, wyjaśnień oskarżonych, opinii biegłych), ale również tzw. informacje o dowodach, czyli wszelkie dane pozwalające na uzyskanie dowodów w rozumieniu procedury karnej. (S 78.2011.Zn).

W styczniu bieżącego roku opublikowano najszerszą z dotychczas opracowanych bazę danych o funkcjonariuszach SS pełniących służbę w obozie KL Auschwitz-Birkenau. Dalsze czynności zmierzać będą do pozyskania informacji czy osoby wymienione w bazie żyją i czy możliwe będzie przedstawienie im zarzutu.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na masowych egzekucjach obywateli polskich w Przegorzałach w latach 1939-1944 dokonanych przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (S 61.2012.Zn).

W ramach śledztwa pozyskano sprawozdanie z całości prac ekshumacyjnych prowadzonych w latach 2014-2015. Dotychczas zakończono przesłuchania osób, które poszukują miejsc pochówku swoich najbliższych, którzy zostali pozbawieni życia przez niemieckich okupantów na terenie Krakowa oraz odpowiedziały na apel medialny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w omawianej sprawie. Na obecnym etapie śledztwa prowadzona jest analiza materiału dowodowego w celu określenia kolejnych badań genetycznych.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości dotyczące zabójstwa w dniu 7 kwietnia 1944 roku rodziny Guttów w Szaflarach przez funkcjonariuszy Gestapo (S 49.2016.Zn).

W dotychczasowym toku postępowania przeprowadzono analizę dokumentów przedłożonych przez zawiadamiającą o przestępstwie. Została ona również przesłuchana w charakterze świadka. Złożyła ona zeznania opierające się na treści przekazów rodzinnych i informacjach zebranych od osób opracowujących kronikę rodu Gutów-Mostowych. W treści zeznań świadka zawarte są informacje o przebiegu wydarzeń z dnia 7 kwietnia 1944 r., w tym o okolicznościach pozbawienia życia członków jej rodziny i osobach ponoszących za to odpowiedzialność. Z zeznań świadka wynika, że bezpośrednimi sprawcami czynu byli funkcjonariusze niemieccy z Zakopanego, natomiast pomocy we wskazaniu pokrzywdzonych udzieliły dwie osoby będące konfidentami tamtejszego Gestapo. W oparciu o informacje przekazane przez świadka i dokumenty załączone do protokołu zwrócono się do historyka tut. Komisji o sporządzenie opinii historyczno-źródłowej odnoszącej się do wydarzeń będących przedmiotem postępowania.

4. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w sprawie:

I . zabójstwa 4 obywateli polskich przez zastrzelenie a to Bronisława N., Mariannę  Cz., Feliksa P. i Piotra O. w dniu 15 czerwca 1944 roku w Białej Chechelskiej przez żandarmów niemieckich;

II. zabójstwa 8 obywateli polskich przez zastrzelenie a to: Jana S., Józefa Cz., Henryka M.,  Donata W., Jana B. i Jana W. w dniu 24 listopada 1944 roku w Bolesławiu przez żandarmów niemieckich (S 80.2015.Zn).

 W chwili obecnej zebrano pełny materiał dowodowy i ustalono funkcjonariuszy żandarmerii niemieckiej którzy dopuścili się tych zbrodni lub mogli brać w nich udział .

Zwrócono się do Zentrale Stelle Der Landesjustizverwaltungen w Ludwigsburgu o informację czy znane są daty śmierci tych funkcjonariuszy lub ewentualnie okoliczności czy wymienieni jeszcze żyją.

5. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwach obywateli polskich na terenie miejscowości Myślachowice w okresie od bliżej nieustalonego dnia miesiąca listopada 1943 roku do bliżej nieustalonego dnia miesiąca października 1944 roku, które to czyny były formą prześladowania z powodu przynależności pozbawionych życia do określonych grup narodowościowych (S 24.2017.Zn).

W powyższej sprawie trwa kwerenda archiwalna dotycząca między innymi ustalenia składu personalnego jednostek żandarmerii niemieckiej, których funkcjonariusze odpowiedzialni są za pozbawienie życia mieszkańców miejscowości Myślenice.

6. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności Marii P. w 1941 roku (S 11.2017.Zn).

W powyższej sprawie prowadzone są czynności zmierzające do uzyskania dokumentacji archiwalnej dotyczącej osadzenia i pozbawienia wolności obywatelki polskiej Marii P. przez władze niemieckie.

7. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie przez rozstrzelanie w dniu 11 sierpnia 1943 roku w Sierszy Jana R. i Józefa D., w dniu 4 lutego 1944 roku w Trzebini Tomasza P. oraz w dniu 3 kwietnia 1944 roku w Trzebini Stanisława D., przez nieustalonych funkcjonariuszy państwa nazistowskiego, który to czyn był formą prześladowania z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej (S 32.2017.Zn).

W trakcie podjętego na nowo śledztwa dokonywana jest analiza zebranego materiału dowodowego pod kątem jego ewentualnego uzupełnienia. Między innymi zwrócono się z wnioskiem o udzielenie pomocy prawnej do Centrali w Ludwigsburgu o udzielenie informacji w przedmiocie śledztwa oraz weryfikowane są adresy osób pokrzywdzonych w sprawie.

8. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie przez rozstrzelanie w dniu 5 września 1939 roku w Pile Kościeleckiej obywateli polskich: Franciszka B., Ignacego B., Karola L. oraz Jana T., przez bliżej nieustalonych żołnierzy Wehrmachtu, który to czyn był formą prześladowania z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej (S 31.2017.Zn).

W trakcie podjętego na nowo śledztwa dokonywana jest analiza zebranego materiału dowodowego pod kątem jego ewentualnego uzupełnienia, między innymi powołano biegłego tłumacza celem przetłumaczenia na język polski znajdujących się w aktach dokumentów w języku niemieckim oraz weryfikowane są adresy osób pokrzywdzonych w sprawie.

9. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, popełnionej w dniu 24 września 1942 roku na terenie getta w Tarnowie przez idących na rękę władzy państwa niemieckiego funkcjonariuszy niemieckich w postaci zabójstwa Janiny S. (S 66.2016.Zn).

W toku śledztwa prowadzonego w niniejszej sprawie zarządzono kwerendę archiwalną oraz przesłuchano osoby posiadające informacje w sprawie. W dalszej kolejności przystąpiono do oględzin odnalezionych i udostępnionych przez Oddziałowe Archiwum w Krakowie akt archiwalnych związanych z funkcjonowaniem getta żydowskiego w Tarnowie.

Obecnie kontynuowane są sukcesywnie oględziny akt archiwalnych oraz archiwaliów ujawnionych dodatkowo przez Archiwum Narodowe w Tarnowie. W zależności od wyników powyższych czynności podejmowane będą kolejne czynności procesowe.

do góry