Nawigacja

Komunikaty

Akt oskarżenia przeciwko byłym funkcjonariuszom Wydziału III Służby Bezpieczeństwa Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa w Krakowie

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie skierował w dniu 15 grudnia 2014 roku do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie akt oskarżenia przeciwko: Jarosławowi B., Ryszardowi C., Markowi Ch., Zbigniewowi C., Tadeuszowi F., Janowi K., Antoniemu K., Jerzemu N., Jerzemu P., Sławomirowi P., Jerzemu R., Zbigniewowi S., Andrzejowi S., Andrzejowi Ś., Czesławowi W., Edwardowi W. i Henrykowi Ż. byłym funkcjonariuszom Wydziału III Służby Bezpieczeństwa Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa w Krakowie o przestępstwo polegającego na tym, że:

w dniu 3 maja 1986 roku w Krakowie będąc funkcjonariuszami Wydziału III Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie i tym samym funkcjonariuszami państwa komunistycznego dopuścili się zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości: będącej zbiorowym naruszeniem praw człowieka, w tym w szczególności prawa do wolności osobistej, polegającej na poważnym prześladowaniu z powodu przynależności do określonej grupy politycznej - działaczy opozycji antykomunistycznej - poprzez to, że w ramach represji za działalność w organizacjach opozycyjnych oraz głoszone poglądy polityczne, działając bez podstawy prawnej, wspólnie z innymi funkcjonariuszami, przekraczając przysługujące im uprawnienia wzięli udział w operacji bezprawnego pozbawienia wolności Edwarda P., Bogdana d. B., Danuty S. Ś., Anny F., Andrzeja F., Mariana S., Stanisława R., Katarzyny K., Artura T., Wiesława K., Marii K., Adama B., Władysława S., Piotra Ś., Witolda T., Stefana P., Anny Z. K., Bogdana K., Małgorzaty S., Albina J., Jerzego Ż., Piotra P., Marka B., Mirosława J., Janusza S., Ryszarda B., Antoniego P., Artura K., Grzegorza P., Marii K., Krzysztofa K., Jana R., Mieczysława M., Danuty K. w okresie od 3 maja do 5 maja 1986 roku, zatrzymując ich na okres nie przekraczający 7 dni, przy czym Jarosław B. zatrzymał Artura T., Ryszard C. zatrzymał Edwarda P. i Antoniego P., Marek Ch. zatrzymał Annę F., Andrzeja F., Wiesława K. i Marię K., Zbigniew C. zatrzymał Krzysztofa K. i Jana R., Tadeusz F. zatrzymał Adama B., Jan K. zatrzymał Stanisława R., Antoni K. zatrzymał Danutę K., Jerzy N. zatrzymał Marka B. i Marię K., Jerzy P. zatrzymał Artura K., Sławomir P. zatrzymał Grzegorza P., Jerzy R. zatrzymał Bogdana de B., Annę Z. K. i Bogdana K. Zbigniew S. zatrzymał Jerzego Ż., Andrzej S. zatrzymał Stefana P. i Ryszarda B., Andrzej Ś. zatrzymał Mieczysława M., Czesław W. zatrzymał Małgorzatę S., Edward W. zatrzymał Ryszarda B. a Henryk Ż. zatrzymał Piotra P., w celu uniemożliwienia im wzięcia udziału we mszy św. oraz w manifestacji niepodległościowej zorganizowanej w Krakowie na Wawelu, czym działali na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego pokrzywdzonych, tj. o przest. z art. 189 § 1 kk i art. 231 §1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity: Dz. U. Nr 63 z 2007 r., poz. 424 z późn. zm.).

W toku śledztwa na podstawie materiału dowodowego, w postaci zeznań świadków, oględzin akt oraz uzyskanej dokumentacji i opinii biegłych ustalono, że wymienieni pokrzywdzeni zostali bezpodstawnie i bezprawnie zatrzymani przez funkcjonariuszy Wydziału III Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie jedynie w celu uniemożliwienia im udziału we mszy św. na Wawelu i ewentualnej manifestacji.

Oskarżony Jarosław B. liczy 58 lat jest emerytem, Ryszard C. liczy 78 lat również jest emerytem, Marek Ch. liczy 63 lat i jest czynny zawodowo, Zbigniewa C. liczy 59 lat i jest czynny zawodowo, Tadeusz F. liczy 57 lat i jest emerytem, Jan K. liczy 56 lat i jest czynny zawodowo, Antoni K. liczy 57 lat i jest emerytem, Jerzy N. liczy 58 lat i jest czynny zawodowo, Jerzy P. liczy 56 lat i jest czynny zawodowo, Sławomir P. liczy 57 lat i jest emerytem, Jerzy R. liczy 62 lata i jest emerytem, Zbigniew S. liczy 57 lat i jest czynny zawodowo, Andrzej S liczy 57 lat i jest czynny zawodowo, Andrzej S liczy 51 lat i jest czynny zawodowo, Czesław W. liczy 62 lata i jest emerytem, Edward W. liczy 73 lata i jest emerytem, a Henryk Ż. liczy 56 lat i jest czynny zawodowo.

Wymienieni nie przyznali się do przedstawionych im zarzutów, a w wyjaśnieniach zaprzeczyli dopuszczeniu się tego przestępstwa.

Zarzucone im przestępstwo zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

do góry