Nawigacja

Zasób

Informacja o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach

Gromadzenie zasobu archiwalnego Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach rozpoczęto w 2001 r. od przejęcia akt byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach. Kolejnym etapem prac, było przejmowanie materiałów archiwalnych z sądów i prokuratur, policji, archiwów państwowych, archiwów wojskowych, aresztów śledczych i zakładów karnych oraz ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. W czerwcu 2008 r. przejęte zostały z Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Krakowie materiały archiwalne byłej Służby Bezpieczeństwa z terenu województwa świętokrzyskiego.

Proces gromadzenia dokumentacji archiwalnej nie jest zakończony. Obecnie trwają przeglądy dokumentacji archiwalnej w jednostkach powiatowych policji, związane z opiniowaniem przez pracowników Delegatury IPN materiałów przeznaczonych do przejęcia lub wybrakowania. Planowane jest również przejęcie dokumentacji z Archiwum Wojsk Lądowych w Krakowie.

Obecnie zasób archiwalny Delegatury IPN w Kielcach wynosi 1749,12 mb i przedstawia się następująco (stan na dzień 31 grudnia 2014 r.): 

Instytucje przekazujące materiały archiwalne
Wielkość w mb
ABW (UOP)
378,14
MSWiA 27
Policja
80,65
Policja (materiały paszportowe)
787,88
Więziennictwo
5,7
OKŚZpNP
17,9
Archiwa państwowe
21,01
Archiwa wojskowe
23,78
Organy administracji państwowej 327,38
Sądy i prokuratury
73,21
Dary i kolekcje prywatne
6,47
RAZEM
1749,12 

Zasób archiwalny Delegatury w Kielcach

1. Materiały b. Służby Bezpieczeństwa 
Akta wytworzone przez Urzędy Bezpieczeństwa i Służbę Bezpieczeństwa z terenu b. województwa kieleckiego 
i radomskiego, które tworzą:

 • akta osobowych źródeł informacji,
 • akta operacyjne,
 • akta kontrolno-śledcze,
 • akta obiektowe,
 • akta administracyjne,
 • akta mobilizacyjno-obronne,
 • faktologia.

Ważną część dokumentacji b. SB stanowią materiały ewidencyjne. Zasób kartoteczny tworzą m.in.:

 • kartoteka ogólnoinformacyjna dot. terenu b. woj. kieleckiego i radomskiego,
 • kartoteka pomocnicza kryptonimów i pseudonimów,
 • kartoteka MOB na zakłady pracy,
 • kartoteka MOB na osoby,
 • kartoteka dot. wydziałów śledczych.

2. Archiwalia dotyczące więziennictwa 
Akta przejęte z Aresztu Śledczego w Kielcach, na które składają się:

 • akta osobowe internowanych;
 • akta osobowe osadzonych na podstawie wyroków Sądu Powiatowego w Radomiu, następnie Sądu Rejonowego w Radomiu oraz Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Radomia, głównie po wydarzeniach radomskich 1976 r.

Akta przejęte z Zakładu Karnego w Pińczowie, którą stanowią:

 • akta osobowe osadzonych na podstawie wyroków Sądu Powiatowego w Radomiu, następnie Sądu Rejonowego w Radomiu oraz Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Radomia, po wydarzeniach radomskich 1976 r.

3. Archiwalia użyczone przez archiwa wojskowe 
Akta b. Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach z lat 1945-1961:

 • sądowe: akta karne;
 • administracyjne: rozkazy, meldunki, sprawozdania, korespondencja, zarządzenia.

Akta Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Kielcach z lat 1946-1956:

 • prokuratorskie: akta śledztw, repertoria;
 • administracyjne: rozkazy, sprawozdania.

Akta Wojskowego Sądu Garnizonowego w Kielcach z lat 1945-1984:

 • sądowe: akta karne, repertoria, skorowidze, wykazy, księgi rozkazów, odpisy wyroków.

Akta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Kielcach z lat 1981-1983:

 • prokuratorskie: akta śledztw, repertoria, skorowidze.

4. Archiwalia przejęte z Policji 
Materiały przejęte z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz z Komend Powiatowych Policji z terenu województwa świętokrzyskiego z lat 1944-1990, wytworzone przez:

 • Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej w Kielcach w l. 1944-1983;
 • Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego oraz Powiatowe Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego dawnego woj. kieleckiego w l. 1945-1954;
 • Komendy Powiatowe Milicji Obywatelskiej dawnego woj. kieleckiego w l. 1945-1975;
 • Komendy Rejonowe Milicji Obywatelskiej dawnego woj. kieleckiego w l. 1975-1983;
 • Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Kielcach i Rejonowe Urzędy Spraw Wewnętrznych z terenu dawnego woj. kieleckiego w l. 1983-1990;
 • Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej w Tarnobrzegu z l. 1975-1983;
 • Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Tarnobrzegu w l. 1983-1990;
 • Komendy Rejonowe Milicji Obywatelskiej w Opatowie, Sandomierzu i Staszowie w l. 1975-1983;
 • Rejonowe Urzędy Spraw Wewnętrznych w Opatowie, Sandomierzu i Staszowie z l. 1983-1990.

Powyższą dokumentację tworzą następujące rodzaje i typy akt:

 • akta rozpracowań operacyjnych;
 • akta administracyjne w postaci zarządzeń, rozkazów personalnych, sprawozdań, planów, list płac, aktów normatywnych;
 • akta personalne funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
 • karty ewidencyjne funkcjonariuszy MO i SB.

5. Materiały paszportowe 
Znaczną część zasobu archiwalnego stanowią materiały paszportowe. Teczki akt paszportowych przejęte zostały z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, wytworzone zostały przez Wydziały Paszportowe Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej oraz Komend Powiatowych Milicji Obywatelskiej w Kielcach. W 2005 roku ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zostały przejęte i opracowane książeczki paszportowe oraz rejestry nadanych sygnatur paszportowych.

6. Archiwalia użyczone przez archiwa państwowe

 • akta b. Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach z l. 1945-1956;
 • akta b. Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Kielcach z l. 1946-1955.

7. Archiwalia przejęte z sądów i prokuratur 
Akta przejęte z Prokuratury Okręgowej w Kielcach dotyczą śledztw prowadzonych w l. 1949-1997 przez następujące jednostki:

 • Prokuraturę Sądu Apelacyjnego w Kielcach;
 • Prokuraturę przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie;
 • Prokuraturę przy Sądzie Okręgowym w Kielcach ;
 • Prokuraturę przy Sądzie Okręgowym w Radomiu;
 • Prokuraturę Wojewódzką w Kielcach;
 • Prokuraturę Powiatową w Jędrzejowie;
 • Prokuraturę Powiatową w Opatowie z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim;
 • Prokuraturę Rejonową w Kielcach;
 • Prokuraturę Rejonową w Ostrowcu Świętokrzyskim;
 • Prokuraturę Rejonową w Sandomierzu;
 • Prokuraturę Rejonową w Starachowicach.

Na archiwalia przekazane przez Sąd Okręgowy w Kielcach oraz podległe mu Sądy Rejonowe woj. świętokrzyskiego składa się dokumentacja wytworzona przez poszczególne sądy i ich prawnych poprzedników w l. 1945 -1989. Są to:

 • akta spraw karnych o zabarwieniu politycznym prowadzonych przed sądami powszechnymi w okresie PRL;
 • akta spraw cywilnych „o uznanie za zmarłego”, zawierające m.in. zebraną dokumentację dot. osób, które zginęły w czasie działań wojennych lub zostały zamordowane w wyniku represji w obozach, gettach i publicznych egzekucjach;
 • akta sądów wojskowych, które orzekały w sprawach prowadzonych także przeciwko osobom cywilnym prowadzącym działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego w tym:
  * Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach;
  * Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie;
  * Wojskowy Sąd Polskich Kolei Państwowych w Lublinie.

8. Akta Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach zgromadzone w okresie działalności w l. 1967-2000.
Archiwalia OKBZpNP w Kielcach stanowią:

 • akta administracyjne, sprawy socjalne, sprawozdania, plany;
 • akta śledcze;
 • fotokopie dokumentów niemieckich dot. egzekucji, pacyfikacji, osób zatrzymanych, wniosków odznaczeniowych itp.;
 • fotografie;
 • relacje;
 • karna pomoc prawna, korespondencja ogólna w sprawach zbrodni;
 • opracowania;
 • ankiety dotyczące miejsc i faktów zbrodni opracowane głównie przez powołane do przeprowadzania ankiet Powiatowe Zespoły Badania Zbrodni Hitlerowskich dawnego woj. kieleckiego.

9. MSWiA – tę cześć zasobu archiwalnego stanowią archiwalia przekazane do zasobu IPN przez archiwum MSWiA, wytworzone przez jednostki ORMO z terenu dawnego woj. kieleckiego, w postaci akt osobowych, legitymacji, kartotek, broszur i rejestrów.

do góry